Navigation

prof. dr Tatjana Mihajlović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za pedagogiju i metodike
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta pedagogija redovni profesor February 24, 2022

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Profesionalno izgaranje stručnih suradnika u školi

  Časopis Metodički ogledi
  Godina 2023
  Autori Tatjana Mihajlović, Margareta Skopljak, Nada Vaselić, and Dragan Partalo
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 113
  Strana do 134
  Veb adresa https://doi.org/10.21464/mo.30.2.6

  OSPOSOBLJENOST UČENIKA ZA SAMOSTALNO UČENJE MATEMATIKE

  DOI 10.51558/2490-3647.2023.8.1.525
  Časopis DHS-Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli
  Godina 2023
  Autori Tatjana Mihajlović, Margareta Skopljak, and Slaviša Jenjić
  Volumen 24
  Broj 3
  Strana od 551
  Strana do 572

  Hristolikost pedagogije Svetog Save

  DOI 10.5937/ZRFFP50-21072
  Časopis ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA, Univerzitet u Prištini
  Godina 2020
  Autori Tatjana Mihajlović and Mile Ilić
  Volumen L (4)
  Strana od 249
  Strana do 269
  Veb adresa http://fifa.pr.ac.rs/zbornik_radova_filozofskog_fakulteta_u_pristini/l-4-2020/

  Uloge i zajedničke aktivnosti pedagoga i psihologa u školama

  Časopis Društvene i humanističke studije
  Godina 2020
  Autori Margareta Skopljak, Tatjana Mihajlović, and Jelena Kovačević
  Volumen Vol 5, 4(13)
  Strana od 303
  Strana do 320
  Veb adresa https://unitz.ba/wp-content/uploads/2021/02/DHS-br13-Drustvene_i_humanisticke_studije_FF_novembar2020.pdf

  Društveno-istorijski kontekst, naučni dometi i aktuelnost školskog i nastavnog procesa Jana Amosa Komenskog

  DOI doi.org/10.19090/ps.2019.0.19-33
  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2020
  Autori Tatjana Mihajlović and Slaviša Jenjić
  Broj 66
  Strana od 19
  Strana do 34
  Veb adresa http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/issue/view/7

  Stres i psihosomatski simptomi učenika osnovne škole

  DOI 10.5937/PISTRA22-19365
  Časopis Psihološka istraživanja
  Godina 2019
  Autori Nada Vaselić and Tatjana Mihajlović
  Volumen 22
  Broj 2
  Strana od 255
  Strana do 278
  Veb adresa https://doi.org/10.5937/psistra22-19365

  Relation between learning strategies and techniques, anxiety, and psychosomatic symptoms in 8th and 9th grade elementary school students

  DOI 10.5937/nasvas1901071M
  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2019
  Autori Tatjana Mihajlović, Nada Vaselić, and Đorđe Čekrlija
  Volumen 68
  Broj ISSN 0547-3330
  Strana od 71
  Strana do 87
  Veb adresa https://doi:10.5937/nasvas1901071M

  Podsticanje kritičkog mišljenja u univerzitetskoj nastavi

  DOI https://doi:10.5937/nasvas1902231P
  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2019
  Autori Dragan Partalo, Margareta Skopljak, and Tatjana Mihajlović
  Volumen 68
  Broj 2
  Strana od 231
  Strana do 250
  Veb adresa https://doi.org/10.5937/nasvas1902231P

  Teme iz obrazovanja i vaspitanja u sociološkom pregledu

  DOI 10.5937/socpreg52-16548
  Časopis Sociološki pregled
  Godina 2018
  Autori Danijela Vasiljević, Žana Bojović, and Tatjana Mihajlović
  Volumen 120-130
  Broj 1
  Strana od 120
  Strana do 130
  Veb adresa https://www.scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=13777

  Osposobljenost učenika za samostalno učenje i njihova obrazovna postignuća

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2017
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 3
  Strana od 11
  Strana do 26

  ORGANIZACIONO-PEDAGOŠKA REFORMA ŠKOLA ĐORĐA NATOŠEVIĆA I NJEGOV DOPRINOS DIDAKTIČKO-METODIČKOM UNAPREĐIVANJU NASTAVE

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2017
  Autori Mile Ilić and Tatjana Mihajlović
  Volumen 2
  Strana od 119
  Strana do 143

  PREDINSTITUCIONALNO VASPITANJE I OBRAZOVANJE SRBA

  DOI 10.5937/sinteze0-11326
  Časopis SINTEZE
  Godina 2016
  Autori Mile Ilić and Tatjana Mihajlović
  Volumen 5 (br.9)
  Broj 2217-902x. eISSN
  Strana od 15
  Strana do 30

  Doprinos srpskih prosvjetitelja nastajanju savremenih koncepcija vaspitanja

  DOI 10.7251/FIZN17010211
  Časopis Radovi Filozofskog fakulteta
  Godina 2016
  Autori Mile Ilić and Tatjana Mihajlović
  Volumen 18
  Strana od 21
  Strana do 39

  EPISTEMOLOGIJA ISTORIJE NACIONALNE PEDAGOGIJE

  Časopis Pedagogija
  Godina 2016
  Autori Mile Ilić and Tatjana Mihajlović
  Strana od 119
  Strana do 130

  Osposobljenost učenika za samostalno učenje u tradicionalnim nastavnim sistemima

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Tatjana Mihajlović
  Broj 2
  Strana od 237
  Strana do 252

  Aktuelnost shvatanja pedagoga klasika o porodičnom vaspitanju na ranom uzrastu

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1
  Strana od 41
  Strana do 55

  Naučna shvatanja Elene Kej i naših pedagoga o poziciji djeteta u vaspitnom procesu

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 4
  Strana od 639
  Strana do 708

  Razvojot na ideite za učeničkata interakcija od antičkiot period do denes

  Časopis PEDAGOŠKA REVIJA
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1-2
  Strana od 59
  Strana do 71

  Montesori sistem vaspitanja u okviru istorije predškolske pedagogije i mogućnosti primjene danas

  Časopis Didaktički putokazi
  Godina 2010
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 55
  Strana od 69
  Strana do 77

  Istorijski pregled pedagoško-psiholoških ideja i koncepcija osposobljenosti učenika za samostalno učenje

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2010
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1
  Strana od 9
  Strana do 29

  Vaspitanje u djelima srpskih prosvetitelja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 13
  Strana od 237
  Strana do 253

  Pripremljenost učenika za polazak u školu i vaspitno-obrazovna postignuća u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1-2
  Strana od 133
  Strana do 155

  Podsticanje razvoja intelektualne zrelosti u okviru pripremanja djece za polazak u školu

  Časopis Didaktički putokazi
  Godina 2009
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 53
  Strana od 22
  Strana do 33

  Socijalni aspekti pripremljenosti djece za polazak u školu i vaspitno-obrazovna postignuća u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1-2
  Strana od 37
  Strana do 57

  Pripremljenost učenika za polazak u školu i uspjeh u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2007
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 3-4
  Strana od 105
  Strana do 123

Radovi sa skupova

  Naučna vrijednost andragoško-didaktičkog opusa dr Gojka I. Babića

  Naučni skup Naučni skup posvećen životu i djelu prof. dr Gojka Babića
  Godina 2021
  Autori Mile Ilić and Tatjana Mihajlović
  Strana od 55
  Strana do 75

  Domaći rad učenika u vaspitno-obrazovnom kontekstu savremene nastave

  Naučni skup Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstu
  DOI 10.46793/STEC20.165J
  Godina 2020
  Autori Slaviša Jenjić and Tatjana Mihajlović
  Strana od 165
  Strana do 180
  Veb adresa pfunaucniskup.wordpress.com

  Tokovi i perspektive reformi škole, nastave i vaspitanja

  Naučni skup Nauka, nastava, učenje - problemi i perspektive
  Godina 2019
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 115
  Strana do 132

  Samostalno učenje - važan aspekt u postizanju boljeg školskog uspjeha

  Naučni skup Unapređenje kvaliteta života djece i mladih
  Godina 2019
  Autori Tatjana Mihajlović and Margareta Skopljak
  Strana od 187
  Strana do 197

  Naučna vrednost i aplikativnost Djuijeve pedagoške refleksije

  Naučni skup Jezik, kultura, obrazovanje
  Godina 2018
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 521
  Strana do 532

  Pedagoški instrumentalizam Džona Djuija

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/TOMNIS1701133M
  Godina 2018
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 133
  Strana do 151

  Prvi Srpski Bukvar Vuka Stefanovića Karadžića - kulturno-potporno sredstvo u funkciji nastave početnog čitanja i pisanja

  Naučni skup Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja, Univerzitet u Kragujevcu
  DOI 978-86-6191-045-6
  Godina 2017
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 334
  Strana do 344

  Pragmatistička pedagogija Džona Djuija u teoriji i praksi

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2016
  DOI 10.7251
  Godina 2016
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 173
  Strana do 191

  Emancipatorsko vaspitanje u pedagoškim epohama

  Naučni skup Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 123
  Strana do 139

  Sputavanje i podsticanje kritičkog mišljenja učenika u staroj i novoj školi

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2015
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 269
  Strana do 284

  Pedagoške implikacije stare i nove škole - osnov humanističkog vaspitanja

  Naučni skup Nauka i univerzitet 4
  Godina 2015
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 251
  Strana do 262

  Interaktivno učenje u prošlosti i danas

  Naučni skup Drugi Kongres pedagoga Republike Srpske - Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović and Margareta Skopljak
  Strana od 207
  Strana do 222

  Pedagoške implikacije antičkih ideja u savremenoj školi

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 3
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 547
  Strana do 560

  Razvoj ideja fizičkog vaspitanja kroz istorijske epohe

  Naučni skup Fizička kultura i moderno društvo
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 245
  Strana do 257

  Humanizacija univerzitetske nastave u prošlosti i danas

  Naučni skup Humanizacija i univerzitet
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 66
  Strana do 78

  Aktuelnost osposobljavanja učenika za samostalno učenje

  Naučni skup Život i djelo Branka Rakića
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 343
  Strana do 357

  Osposobljenost učenika za samostalno učenje u tradicionalnim i savremenim nastavnim sistemima

  Naučni skup Nauka i tradicija
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 625
  Strana do 639

  Strategije učenja u pedagoškim epohama

  Naučni skup Nauka i identitet
  Godina 2012
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 411
  Strana do 427

Knjige

  Istorija ideja o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-59-5
  Godina 2021
  Autori Tatjana Mihajlović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 367

  Istorija nacionalne pedagogije (Vaspitnje i pedagogija u Srba do kraja 20. vijeka)

  Izdavač PPGD Komesgrafika d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-85-4
  Godina 2016
  Autori Mile Ilić and Tatjana Mihajlović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 488

  Samostalno učenje i obrazovno-vaspitna postignuća

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-37-3
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 301

Projekti