Навигација

С-51 - Статистика у социолошким истраживањима

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивСтатистика у социолошким истраживањима
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С-51обавезан8П + В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Eлементарне вјештине рада у Windows оперативном систему
Циљеви изучавања предмета
Курс покрива проблеме прикупљања, сређивања, приказивања и анализе квантитативних података о друштвеним појавама, као и основну процедуру закључивања на основу прикупљених података. Студенти се упознају са мјерама дескриптивне статистике, основним појмовима теорије вјероватноће, теоријом и принципима дизајнирања узорака, методама закључивања на основу узорка и принципима мјерења и провјере валидности мјерног инструмента.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће овладати основним знањима и вјештинама из области статистичке методологије и бити оспособљени да разумију научно-истраживачке текстове у којима се користи елементарна статситичка анализа, као и да самостално проведу одговарајућу статистичку методу.
Садржај предмета
1. Кратка историја развоја мјерења и статистике; Упознавање, представљање плана и програма курса и обавеза студената; 2. Основни појмови. Прикупљање, сређивање и приказивање података; Тумачење података из табела и графичких приказа званичне статистике и различитих истраживања; 3. Мјере централне тенденције; 4. Мјере дисперзије и облика распореда; 5. Статистички експеримент, догађај, вјероватноћа догађаја, рачун вјероватноће; 6. Случајна промјењива и модели распореда вјероватноће; Биномни и нормални распоред; 7. Провјера знања; 8. Статистички узорак, врсте узорака и принципи узорковања; 9. Интервали повјерења и интервално оцјењивање параматара основног скупа; 10. Тестирање статистичких хипотеза; 11. Анализа варијансе; 12. Хи квадрат тест; 13. Проста корелациона и регресиона анализа; 14. провјера знања; 15. Презентација и анализа истраживачких пројеката студената
Методе извођења наставе
Теоријски дио наставе се изводи у учионици. Практични дио наставе се изводи на табли, уз коришћење примјера и задатака. Практични дио се изводи у рачунарском центру факултета (уношење, сређивање и анализа података у статситичком пакету СПСС)
Литература
  1. Ловрић Миодраг, Комић Јасмин, Стевић Стеван (2017) Статистичка анализа - методи и примјена (друго измјењено и допуњено издање), Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука.
  2. Борис Пец, Владимир Колесарић, Драгутин Иванец (2012) Пецова статистика. Основне статистичке методе за нематематичаре, Наклада Слап, Јастребарско, Хрватска.
  3. Комић Јасмин (2000) Методи статистичке анализе кроз примјере (друго допуњено издање), Економски факултет, Бања Лука.
  4. Pallant Julie (2009) SPSS priručnik za preživljavanje, Mikro knjiga, Beograd.
Облици провере знања и оцењивање
Први колоквијум 0-20 бодова, други колоквијум 0-20 бодова. Пролазност је обавезна на оба колоквијума (минимално 50% бодова). Студенти полажу поправне колоквијуме док не задовоље потребан број поена. Присуство настави 0-5 бодова, активност 0-5 бодова, завршни испит 50 бодова. У оквиру завршног испита, студенти уносе податке, обрађују их, анализирају и састављају извјештај који достављају у писменој форми у обиму 4-10 страна. На тај начин добијају 0-20 бодова. Усмени испит се састоји од теста знања који носи 0-30 бодова.