Navigacija

Arhiva akata Univerziteta

Zakoni


Statut

(1) Statut Univerziteta

(1.1) Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS na izmjene Statuta Univerziteta, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3-2465-53/12 od 08.10.2012. godine

(1.2) Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS na izmjene Statuta Univerziteta, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3-632-83/13 od 04.04.2013. godine

(1.3) Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS na izmjene Statuta Univerziteta, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3.2314-63/16 od 15.09.2016. godine

(1.4) Izmjene i dopune Statuta Univerzitet utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj 02/04-3.189-217 od 23.02.2017. godine 

(1.5) Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3.625-4/17 od 23.03.2017. godine

(1.6) Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci utvrđene Odlukkom Senata Univerziteta broj: 02/04-3.2536-2/18 od 27.9.2018. godine

(1.7) Saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS na izmjene Statuta Univerziteta, utvrđene Odlukom Senata Univerziteta broj: 02/04-3.2536-2/18 od 27.9.2018. godine

(1.8.) Izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci - 17. januar 2020. godine

(1.8.) Saglasnost Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta, broj_ 19.040_612-160_19 od 19.11.2019.godine - 17. januar 2020. godine


Strategija


Pravilnici

(1) Pravilnik o radu Univerziteta u Banjoj Luci - 16. januar 2020. godine

(2) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.1) Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.2) Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.3) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.4) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci - 13. januar 2020. godine

(2.5) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci - 13. april 2020. godine

(5) Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(5.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(5.2) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(17) Pravilnik o sistemu kancelarijskog poslovanja i arhiviranja na Univerzitetu u Banjoj Luci

(19) Pravilnik o načinu izbora i broja članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije umjetnosti

(19.1) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije umjetnosti - 14. novembar 2019. godine


Poslovnici

(1) Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Banjoj Luci - 27. septembar 2018. godine

(1.1)  Poslovnik o izmjenama Poslovnika o radu Senata Univerziteta u Banjoj Luci - 23. juli 2020. godine

(2) Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci - 8. juni 2018. godine


Pravila

(1) Pravila studiranja na I i II ciklusu  studija

(1.2) Izmjena Pravila studiranja na I i II ciklusu studija, broj 02/04-3-2551-17/15 od 03.09.2015. godine

(1.3) Odluka o izmjeni Pravila studiranja na I i II ciklusu studija, broj: 02/04-3.2551-17/15 od 3.9.2015. godine i broj: 02/04-3.2973-70/15 od 30.9.2015. godine - 10. mart 2020. godine

(2) Pravila studiranja na III ciklusu - 26. decembar 2019. godine


Odluke


Troškovnik


Obrasci


Ostali akti

(1) Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Banjoj Luci

(1.1) Izmjene i dopune Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Banjoj Luci - 14. novembar 2019. godine


Programi