Navigacija

Osoblje

Na Univerzitetu u Banjoj Luci trenutno ima 805 nastavnika i saradnika u punom radnom odnosu. 

U nastavi je angažovano i 462 spoljnih nastavnika i saradnika, od čega 166 u dopunskom radnom odnosu, 169 gostujućih profesora iz inostranstva i 127 stručni saradnik za potrebe realizacije kliničke prakse. Trenutni broj učesnika u nastavnom procesu je 1.267, dok administrativno-tehničku podršku pruža  43 stručnih saradnika i 51 laboranat, te 487 administrativnih radnika.

Od ukupno  805 stalno zaposlenog nastavnog osoblja, 536 su nastavnici a 269 saradnici. Prema izboru u zvanja, od ukupnog broja nastavnika 176 su redovni profesori, 205 je vanrednih profesora, a 155  docenata. Od 269 saradnika, 197 su viši asistenti, 57 je asistenata, 5 je viših umjetničkih saradnika, 8 su nastavnika stranog jezika i vještina i 2 je lektora.