Navigacija

Vijeća naučnih oblasti

Vijeće društvenih i humanističkih nauka: 

 • Prof. dr Kristina Pantelić Babić, predsjedavajuća, prorektorka Univerziteta
 • Prof. dr Saša Pavlović, Akademija umjetnosti
 • Prof. dr Stevo Pucar, Ekonomski fakultet
 • Prof. dr Radenko Jotanović, Pravni fakultet
 • Prof. dr Saša Mićin, Fakultet bezbjednosnih nauka
 • Prof. dr Jagoda Petrović, Fakultet političkih nauka
 • Prof. dr Draženko Jorgić, Filozofski fakultet
 • Prof. dr Mirjana Arežina, Filološki fakultet 

Vijeće medicinskih, prirodnih i zdravstvenih nauka:

 • Prof. dr Aleksandar Ostojić, predsjedavajući, prorektor Univerziteta
 • Prof. dr Igor Zekanović, Prirodno-matematički fakultet
 • Prof. dr Željko Sekulić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 • Prof. dr Goran Spasojević, Medicinski fakultet

Vijeće poljoprivrednih nauka:

 • Prof. dr Milica Balaban, predsjedavajuća, prorektorka Univerziteta
 • Prof. dr Ljiljana Došenović, Šumarski fakultet
 • Prof. dr Mihajlo Marković, Poljoprivredni fakultet
 • Doc. dr Mirela Kajkut Zeljković, Institut za genetičke resurse

Vijeće inženjersko-tehnoloških nauka: 

 • Prof. dr Dalibor Kesić, predsjedavajući, prorektor Univerziteta
 • Prof. dr Tatjana Pešić Brđanin, Elektrotehnički fakultet
 • Prof. dr Darko Knežević, Mašinski fakultet
 • Prof. dr Svjetlana Janjić, Tehnološki fakultet
 • Prof. dr Lazar Stojanović, Rudarski fakultet
 • Prof. dr Miodrag Regodić, Arhitetkonsko-građevinsko-geodetski fakultet