Navigacija

Uprava i stručne službe

Od 2007. godine, Univerzitet u Banjoj Luci je integrisan, sa fakultetima kao organizacionim jedinicama.

Radom Univerziteta upravljaju Upravni odbor, Senat i rektor.

Na Univerzitetu postoje prorektor za nastavu i studentska pitanja, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i prorektor za ljudske i materijalne resurse.

Univerzitet ima generalnog sekretara i finansijskog direktora.

Sjedište svih upravnih i administrativnih službi Univerziteta je u Rektoratu.