Navigacija

Konkurs za upis

Konkurs za upis raspisuje se na osnovu odluke Vlade Republike Srpske o broju studenata za upis na prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u odgovarajućoj akademskoj godini na javnim visokoškolskim ustanovama, kao i odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa.

Za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija mogu konkurisati kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Na studijske programe drugog ciklusa studija mogu se upisati kandidati koji su na akademskim studijama prvog ciklusa stekli najmanje 180 ECTS bodova, odnosno 240 ECTS bodova, s tim da članice Univerziteta mogu svojim pravilima studiranja definisati dodatne uslove za upis na treći ciklus studija.

U prvu godinu trećeg ciklusa studija može se upisati lice:

 1. koje ima završene odgovarajuće studije prvog i drugog ciklusa ili integrisane studije, utvrđene studijskim programom trećeg ciklusa studija i sa ostvarenom najmanjom prosječnom ocjenom 8,00 i na prvom i na drugom ciklusu studija, ili
 2. koje ima akademski stepen magistra nauka/umjetnosti iz odgovarajuće naučne/umjetničke oblasti, utvrđen studijskim programom trećeg ciklusa studija, i sa ostvarenom najmanjom prosječnom ocjenom 8,00 na diplomskim studijama, ili
 3. kome je izvršeno vrednovanje ranije stečene kvalifikacije u skladu sa opštim aktima Univerziteta kojima se uređuje priznavanje stečenih obrazovnih kvalifikacija.

Detaljniji uslovi upisa regulisani su Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija, kao i Pravilima studiranja na trećem ciklusu studija.

Konkurs sadrži: broj studenata koji se upisuju na određene studijske programe, uslove za upis, mjerila za bodovanje  kandidata, postupak sprovođenja konkursa, rokove za prijavu kandidata, tačno vrijeme polaganja prijemnog ispita, kao i rokove za objavu rezultata i upis primljenih kandidata, podatke o visini školarine koju plaćaju studenti čije se studiranje ne finansira iz budžeta, zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa, te ostale odredbe.

Konkurs za upis u akademsku 2024/2025. biće objavljen 12. 6. 2024. godine na veb-stranici Univerziteta, www.unibl.org, kao i u dnevnim listovima „Euroblicˮ i „Glas Srpskeˮ.

Konkurs za upis


Prijava kandidata za upis

Prilikom prijave na prvi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeće dokumente, i to:

 1. izvod iz matične knjige rođenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 3. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu (ili ovjerena kopija ukoliko kandidati konkurišu na dva ili više studijskih programa);
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti;
 5. ljekarsko uvjerenje prilikom prijave na Univerzitet u Banjoj Luci, podnose kandidati: 
  za Fakultet bezbjednosnih nauka i Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta izdato od strane registrovane zdravstvene ustanove  (Medicinski specijalistički centar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ul. Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka /IV paviljon Studentskog centra u Studentskom gradu, Kampus Univerziteta u Banjoj Luci/, broj telefona: 051/301-324, radnim danima 08.00-16.00 časova);
 6. za Fakultet bezbjednosnih nauka Univerzitet u Banjoj Luci, pored ljekarskog uvjerenja, potrebno je dostaviti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.