Navigacija

Predatorski časopisi i konferencije

Predatorski časopisi, predatorske konferencije i hakovane internet stranice

Predatorski časopisi

Prije nego što istraživači donesu odluku o objavljivanju naučnog rada u određenom časopisu, neophodno je da se informišu o tom časopisu. Za predatorske časopise, odnosno njihove izdavače, postoje određene karakteristike na osnovu kojih je moguće doći do zaključka da se ne radi o originalnom časopisu.

Neke od karakteristika su sljedeće:

  • da je postupak recenzije nedovoljno transparentan ili da, u nekim slučajevima, recenzija i ne postoji; 
  • autori dobijaju veliki broj poziva putem elektronske pošte da objave rad u časopisu, a isto tako dobijaju i pozive da postanu članovi uređivačkih odbora; 
  • uglavnom u tekstu pisma postoje gramatičke/tipografske greške; 
  •  pismo u kome se autori pozivaju da objave rad obično počinje navođenjem naslova nekog rada koji je već objavljen u nekom časopisu, sve u cilju sticanja utiska da je ponuda ozbiljna i da neko prati autorov rad; 
  • pisma poput ovih vrlo često su upućena sa komercijalnih e-mail adresa (poput gmail, yahoo i sl.); 
  • navedeni podaci o kvalitetu i rangu časopisa su lažni; 
  • navedeni sajt časopisa uopšte ne radi ili ako radi uglavnom je dizajniran tako da podseća na sajt nekog renomiranog izdavača; 
  • adresa redakcije je u većini slučajeva lažna itd.

Treba biti jako oprezan po ovom pitanju i treba detaljno proučiti izdavačku politiku časopisa.

Novi časopisi se često poistovjećuju sa predatorskim usljed malog broja objavljenih radova. U ovakvim situacijama bitno je ispitati relevantnost uređivačkog odbora i izdavača kako bi se utvrdila autentičnost časopisa. Ukoliko je časopis novijeg datuma, a pri pretrazi u Google pretraživaču se visoko kotira i ne sadrži negativne komentare, to je svakako dobar znak.

Predatorske konferencije

Sa porastom predatorskog ponašanja u izdavačkoj industriji, neki predatorski izdavači su proširili njihove poslovne modele kako bi ostvarili dodatni profit od predatorskih i lažnih konferencija.

Predatorski organizatori konferencija su profitne kompanije koje imaju tendenciju da često organizuju "akademske" konferencije niskog kvaliteta i to radi zarade, umjesto kao podrška istraživačkoj zajednici.

Neke od karakteristika su da se ne pruža se efikasna recenzija za govore na događajima, koriste se lažne prakse kao što je prikrivanje profitnog statusa, prikrivanje adrese organizatora i iznošenje lažnih tvrdnji o recenziji.

Predatorski organizatori konferencija se često mogu lakše pratiti nego predatorske konferencije same po sebi jer se prakse konferencija razvijaju brzo, nazivi konferencija se stalno mijenjaju, a događaji (bilo uživo bilo onlajn) su brojni da bi se mogli locirati. Obično su predatorske konferencije osmišljene oko širokih, maglovitih koncepata da bi se privuklo što više istraživača iz što više disciplina.

Hakovane internet stranice

Korisno bi bilo da se pri odabiru časopisa provjeri lista sumnjivih časopisa (veb arhiva; blog Beallslist) i izdavača (veb arhiva; blog Beallslist) na blogu Džefrija Bila. On na svom blogu takođe ukazuje i "hakovane internet stranice" ili kako ih drugačije prevode "kidnapovani časopisi" (hijacked journals - veb arhiva; blog Beallslist). Hakovane internet stranice predstavljaju lažne vebsajtove originalnih naučnih časopisa. Postoje slučajevi kada je legitimna verzija časopisa jedino u štampanom obliku, odnosno ne postoji vebsajt časopisa, dok u slučajevima kada časopis ima elektronsku verziju stvaraoci ovakvih stranica se trude da lažni vebsajt uveliko podsjeća na originalni. Prilikom identifikacije legitimnosti određenog vebsajta, ukoliko se časopis referiše u Web of Science (WoS) servisu, od velike koristi je upoređivanje sadržaja svezaka na samom vebsajtu i svezaka referisanih u WoS-u.

Takođe, pri ispitivanju identiteta internet stranice je od značaja konsultovati neki od sajtova za provjeru IP adresa koji nudi informacije o vebsajtovima. Konsultacije sa kolegama iz iste oblasti mogu pomoći pri dobijanju informacija o autentičnim časopisima i odabiru istih za obavljivanje rada.


Korisni radovi na temu predatorskih časopisa, predatorskih konferencija i hakovanih internet stranica

Korisne veb stranice i video materijali na temu predatorskih časopisa, predatorskih konferencija i hakovanih internet stranica

Informacije preuzete sa linka Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON).