Navigacija

Prijava i realizacija Erasmus+ projekata

Kategorije u programu Erasmus+ u okviru kojih mogu da učestvuju treće zemlje koje nisu povezane s programom, u koje spada i Bosna i Hercegovina, su sljedeće:

Ključna akcija 1 (Key activity 1 – KA1)

  1. Međunarodna kreditna razmjena (InternationalCredit Mobility - ICM)
  2. Virtuelne razmjene u visokom obrazovanju i mladih (Virtual exchanges in higher education and youth)

Ključna akcija 2 (Key activity 2 – KA2

  1. Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building in Higher Education - CBHE)
  2. Izgradnja kapaciteta u oblasti sporta (Capacity Building in the field of sport – CBS)
  3. Izgradnja kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuke (Capacity Building in the field of Vocational Education and Training - CBVET)
  4. Erasmus Mundus zajednički master programi (Erasmus Mundus Joint Masters -EMJM)
  5. Erasmus Mundus strateške mjere (Erasmus Mundus Design Measures -EMDM)
  6. Partnerstvo za saradnju (Partnerships for Cooperation)

Žan Mone akcije (Jean Monnet - JMA)