Navigacija

Projekti

Razvoj novih tehnologija za efikasniji nadzor štetnih organizama

Cilj projekta je zajednička obrada faunističkih, ekoloških i fitosanitarnih podataka i analiza glavnih načina introdukcije invazivnih vrsta s ciljem definisanja akcionog plana za poboljšanje fitosanitarnog sistema od segmenata legislative do praktičnih mjera. Ove mjere uključuju naučnu podršku fitosanitarnom osoblju i razvoj mobilne aplikacije za poluautomatsku detekciju invazivnog organizma. Kroz projekat će biti podržana i inicijativa osnivanja...

Broj projekta 1250166
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac doc. dr Branimir Nježić
Projektni tim doc. dr Borut Bosančić
Petar Nikolić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM

Strategija podizanja klimatski adaptiranih šuma u različitim ekosistemskim uslovima

Projekat podržava realizaciju COST akcije pod naslovom "Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation", a koja predviđa nove pristupe u podizanju šuma kroz: - Testiranje novih pristupa podizanja šuma kroz izbor šumskih vrsta drveća na osnovu Elenbergovih koeficijenata vrste i staništa kao osnova za podizanje novih šuma u svjetlu klimatskih promjena, - Testiranje novih pristupa podizanju šuma kroz definisanje gustina sadnje na terenu primjenom nove metedologije...

Broj projekta 1251422
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac doc. dr Branislav Cvjetković
Projektni tim doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Milan Mataruga
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Sufinansiranje aktivnosti iz projekta "NI4OS-Europe National Initiatives for Open Science in Europe"

Nabavka čvorova za računarski klaster ETFBL-CC01. U okviru NI4OS-Europe projekta predviđena je podrška za generičke i tematske servise na njihovom putu uključenja u ravnopravno prisustvo u EOSC katalogu usluga. Jedan od uslova za kvalifikaciju za ravnopravni ulazak je i postojanje odgovarajuće hardverske podloge koja mora biti u stanju izdržati obim obrade podataka smislen za evropski nivo. Da bi zadovoljili pomenute kriterijume...

Broj projekta 1255027
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Mihajlo Savić
Projektni tim prof. dr Vladimir Risojević
Milosava Radonjić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM

Moja praksa i 3-de Akademija

Projekat ima za cilj da se nastavi pozitivan primjer relaizacije projekata koji podstiču bolju zaposlenost naših studenata-omladine. Nakon što polaznici obave praksu u trajanju 160 radnih sati, bivaju prepoznatljivi na tržištu rada. Kao rezultat projekta do sada je zaposleno sedam svršenih studenata Univerziteta u Banjoj Luci. Paralelno sa odvijanjem programa prakse, odvija se i 3-de Akademija na kojoj polaznici imaju obuku iz 3-de tehnologija, sa primjerima u praksi.

Broj projekta 1250164
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica
Projektni tim Zana Stevandić
Srđan Bijelović
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.12.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 8000.0 BAM

Podrška većem stepenu uspješnosti učešća u Evropskom okvirnom programu za istraživanje i inovacije

Osnovni cilj projekta je osiguranje većeg stepena učešća i uspješnosti projektnih aplikacija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (FPN UNIBL) u okviru Evropskog programa za istraživanje i inovacije (Horizon 2020 i njegovog nasljednika Horizon Europe). FPN UNIBL je do sada učestvovao u 5 projektnih aplikacija na različite Horizon 2020 pozive u referentnim oblastima (migracije, procesi demoktratizacije i sl) kao partnerska institucija...

Broj projekta 1251702
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac doc. dr Dalibor Savić
Projektni tim Anđela Pepić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.02.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 9500.0 BAM

Podrška implementaciji COST akcije: LAND4FLOOD Natural Flood Retention on Private Land (CA16209)

Cilj projekta je unapređenje postojećeg načina planiranja upravljanja zemljišnim resursima od strane lokalnih zajednica, u kontekstu smanjenja rizika od poplave, a posebno kada su u pitanju privatni zemljoposjednici i poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini. Takođe, cilj je predstavljanje novih „zelenih praksi“ čijom implementacijom će se značajno smanjiti rizici i štete od poplava ...

Broj projekta 1251421
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim prof. dr Nada Šumatić
Zorana Hrkić-Ilić, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 7500.0 BAM

Uticaj požara na stanje i degradaciju zemljišnih resursa Republike Srpske

Cilj projekta je doprinos implementaciji COST akcija koja se bavi pitanjima uticaja požara na zemljišne resurse i degradaciju zemljišta. Aktivnosti: Prikupljanje podataka o požarima; Prikupljanje podataka o stanju zemljišnih resursa; Potrebna su istraživanja za izradu i objavljivanje rada na SCI listićima i Diseminacija rezultata istraživanja i razmenjena iskustava.

Broj projekta 1251420
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Pan evropsko istraživanje, prošlost, sadašnjost i budućnost megapožara. Biofizička, sociološka i ekonomska percepcija APROACH (PEMEFI)

Učešće u analizi požara u Evropi; - Identifikacija trenutne situacije u pogledu megapožara u Evropi i njihovog uticaja na životnu sredinu, ekonomiju i percepciju zainteresovanih strana; - Učešće u diseminaciji rezultata i obuka zainteresovanih strana; - Učešće u pripremi mogućih scenarija budućih požara u skladu sa projekcijama klimatskih promjena u Evropi - Priprema publikacija..

Broj projekta 1251419
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Povezanost izostanka imunskog odgovora na vakcinu protiv hepatitisa B sa profilom citokina u serumu i faktorima rizika

Broj projekta 1257033
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Janja Bojanić
Projektni tim Ljubica Bojanić
mr Jela Aćimović
doc. dr Mirjana Đermanović
doc. dr Dragana Stojisavljević
doc. dr Nina Rodić Vukmir
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Razvoj Internet of Things (IoT) aplikacija primjenom optičko-bežičnih tehnologija

U okviru ovog projekta, ETF istraživački tim planira sljedeće aktivnosti: Analiza IoT aplikacija kratkog dometa na osnovu detaljnog modelovanja kanala za različite scenarije primjene. Posebno se to odnosi na direktnu komunikaciju između uređaja (D2D), pametne zdravstvene aplikacije, M2M (eng. Machine to Machine) komunikacije...

Broj projekta 1255026
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim doc. dr Jovan Galić
Boris Malčić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Projektovanje industrijskih Internet of Things aplikacija primjenom optičko-bežičnih komunikacionih tehnologija

U okviru ovog projekta, istraživački tim ETF-a planira aktivnosti koje se primarno odnose na projektovanje IoT aplikacija na osnovu detaljnog modeliranja kanala za različite scenarije aplikacija. To se posebno odnosi na direktnu komunikaciju između uređaja (D2D), IoT rješenja u industrijskim i zdravstvenim primjenama, M2M (Machine to Machine) komunikaciju u pametnim proizvodnim sistemima itd. Takođe, analiziraće se različite vrste prijemnika...

Broj projekta 1255025
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim doc. dr Jovan Galić
Boris Malčić, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Promovisanje pametnog upravljanja vodom u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini

Glavni ciljevi projekta SMARTWATER su: 1) jačanje umreženosti, istraživačkih i inovacionih kapaciteta Univerziteta u Banjoj Luci (UNI-BL), Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i drugih institucija iz Bosne i Hercegovine u oblasti održivog upravljanja vodnim resursima; i 2) povećanje kompetencije i vještina obezbjeđenja novčanih fondova datih institucija u cilju uspješnog učešća u EU programima za istraživanje i inovacije.

Broj projekta 1250162
Status Aktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Mihajlo Marković
Projektni tim prof. dr Zlatan Kovačević
Đurađ Hajder, ma
Milan Šipka, ma
prof. dr Željko Vaško
prof. dr Marijana Kapović Solomun
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2023.
Vrijednost projekta 1744125.0 EUR

Odgovorno istraživanje i inovacije - WBC-RRI.NET

Projekat pod nazivom „Odgovorno istraživanje i inovacije - WBC-RRI.NET“ (Projekat) ima za cilj pruži tehničku i finansijsku podršku Ministarstvu civilnih poslova BiH implementacija H2020 projekat pod nazivom „Ugrađivanje RRI-a u zemlje zapadnog Balkana: poboljšanje samoodrživog istraživanja i razvoja Ekosistemi - WBC-RRI.NET“ u kojem kao projektni partner učestvuje i Univerzitet u Banjoj Luci (UNIBL). Osnovni cilj Projekta je podrška dodatnim aktivnostima koje će imati za ...

Broj projekta 1250163
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim prof. dr Radoslav Gajanin
mr Dragana Radulović
mr Đorđe Markez
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.02.2021.
Završetak projekta 30.11.2021.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Jačanje kapaciteta EURAXESS Servisnog centra Univerziteta u Banjoj Luci

EURAXESS Servisni Centar Univerziteta u Banjoj Luci (dalje u tekstu ESC) je formiran kao dio aktivnosti na projektu “BAMONET – Development of Bosnia and Herzegovina's Network of Service Centers”, finansiran od strane Evropske komisije, u okviru FP7 programske oblasti „PEOPLE”. Cilj projekta je bio, da u skladu sa EURAXESS inicijativom, razvije mrežu centara mobilnosti koja će ponuditi kvalitetne i konzistentne usluge i podršku, kao i personaliziranu pomoć mobilnim istraživačima...

Broj projekta 1250161
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac mr Dragana Radulović
Projektni tim Dijana Bilanović
doc. dr Marina Antić
prof. dr Goran Latinović
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Izrada digitalnog repozitorijuma naučnih radova

Cilj projekta jeste izgradnja i funkcionisanje institucionalnog repozitorijuma naučnih radova koji je od izuzetnog značaja za akademsku zajednicu. Repozitorijumi služe za prikupljanje cjelokupne produkcije određene institucije, objedinjuju sadržaj, utiču na kumulativnost i stalnost sadržaja i otvoreni su i interoperabilni za razmjenu sadržaja. Izgradnjom repozitorijuma...

Broj projekta 1250160
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Dijana Bilanović
Projektni tim mr Dušan Vrućinić
Aleksandar Gaćina
prof. dr Goran Latinović
mr Dragana Radulović
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM

Svi za inkluzivno obrazovanje

Obrazovne politike razvijenih zemalja u Evropi i svijetu značajno su se približile postizanju osnovnog cilja inkluzivnog obrazovanja uvođenjem kvalitativnih promjena u njihov obrazovni sistem. Istraživanja na temu inkluzivnog obrazovanja (Mittler, 2000; Ainscov, 2002) sugerišu da su razvoj i napredak društva uslovljeni smanjenjem razlika u društvu...

Broj projekta 1251312
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac doc. dr Sanja Partalo
Projektni tim prof. dr Draženko Jorgić
prof. dr Tanja Stanković - Janković
Tanja Glišić, ma
Ozren Trišić
Željana Kovačević
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.11.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 45500.0 BAM

V4+ZB mreža menadžera i administratora istraživanja (RMAs)

Projekat ima za cilj jačanje mreže menadžera i administratora istraživanja koji dolaze iz zemalja "Višegradske četvorke" i Zapadnog Balkana, a kako bi doprinio njihovom uspiješnijem učešću u narednom Okvirnom programu...

Broj projekta 1250159
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim mr Dragana Radulović
mr Đorđe Markez
Finansijer International Visegrad Fund
Početak realizacije 01.11.2020.
Završetak projekta 30.04.2022.
Vrijednost projekta 7227.0 EUR

Upotreba nosivih EKG i glikemijskih senzora na mobilnoj zdravstvenoj platformi "NORMEDY"

Projekat ”NORMEDY Wearables” ima za cilj istražiti mogućnosti metoda dubokog učenja za analizu i interpretaciju bio-podataka prikupljenih sa nosivih medicinskih senzora, stvarajući tako osnove za razvoj metoda medicinske asistencije i upotrebu sistema za daljinski nadzor pacijenata na prvoj domaćoj mHealth platformi...

Broj projekta 1257029
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Ranko Škrbić
Projektni tim Vanja Starčević
prof. dr Tamara Kovačević-Preradović
prof. dr Zdenka Babić
Slavica Gajić, ma
doc. Igor Ševo, ma
doc. dr Aleksej Avramović
doc. dr Miloš Ljubojević
prof. dr Vladimir Risojević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 50000.0 BAM

"Efekti sulftno-sulfitne mineralne vode na biološke parametre koštanog metabolizma u eksperimentalnoj osteoporozi kod pacova"

Ispitivanje uticaja sulfatno-sulfitne miniralne vode na biološke parametre koštanog metabolizma u eksperimentalnoj osteoporozi ko pacova. Cilj projekta da se detaljno ispitaju molekularni mehanizmi djelovanja sulfatno-sulfitne mineralne vode u regulisanju koštane homeostaze na eksperimentalnom modelu osteoporoze izazvane ovariektomijom kod ženki pacova.

Broj projekta 1257031
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Ranko Škrbić
Projektni tim doc. dr Nataša Stojaković
prof. dr Miloš Stojiljković
Đorđe Đukanović, ma
prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara
doc. dr Tamara Popović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM

"Terapijska efikasnost i podnošljivost novosintetisanog oksima K-870 kao antidota u akutnom trovanju paraoksonom"

Cilj predloženog projekta da se utvrdi efikasnost i podnošljivost novosintetisanog oksima K-870 kao antidota kod trovanja paraoksonom u pacova, u poređenju sa klasičnim oksimom obidoksimom. Oksim K-870 bio je velikodušni poklon profesora Kuče i Musileka sa Univerziteta Hradec Kralove u Češkoj, koji su ga i sintetisali i sa kojima je naš fakultet otpočeo intenzivnu naučnu saradnju.

Broj projekta 1257030
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Miloš Stojiljković
Projektni tim Nebojša Mandić-Kovačević
prof. dr Radoslav Gajanin
prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara
doc. dr Nataša Stojaković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM

Fizička aktivnost u prevenciji kardijalne autonomne neuropatije kod odraslih osoba sa dijabetesom tipa 1

Kardiovaskularna autonomna neuropatija (KAN) je najčešća manifestacija dijabetesne autonomne neuropatije. Dijabetesna autonomna neuropatija predstavlja čestu, ali obično neprepoznatu i nedovoljno tretiranu komplikaciju dijabetes melitusa tipa 1 (DMT1).Pacijenti sa dugotrajnim dijabetesom i KAN imaju redukovanu kardiovaskularniu utreniranost, pri čemu i KAN i smanjen KVF povećavaju mortalitetni rizik...

Broj projekta 1257032
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Bojana Carić Radošević
Projektni tim prof. dr Duško Vulić
prof. dr Snježana Popović-Pejičić
mr Jelena Jovanić
prof. dr Nenad Ponorac
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.08.2020.
Završetak projekta 31.08.2021.
Vrijednost projekta 19000.0 BAM

Unapređenje stanja prirodnih i stvorenih vrijednosti zaštićenog područja Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“

Aktivnosti na provođenju mjera upravljanja zaštićenim područjem "Univerzitetski grad" obezbijediće viši nivo uređenosti prostora i stvaranje boljih uslova za redovno održavanje kompleksa u cilju njegovog optimalnog korišćenja. Kroz ovaj projekat realizovaće se sljedeće aktivnosti: - izgradnja pješačkih staza u botaničkoj bašti, - nabavka sadnog materijala, - sanacija...

Broj projekta 1251516
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Sunčica Bodružić
Projektni tim doc. dr Marina Antić
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Na točkovima tolerancije

Projekat se bavi problemom obrazovne isključenosti pripadnika romske etničke grupe, najveće manjinske etničke grupe u Bosni i Hercegovini koja je istovremeno predstavlja marginalizovanu populaciju. Aktivnosti u projektu su usmjereni na redukciji stereotipizacije i diskriminacije romskih učenika među učenicima osnovne škole. U projektu se primjenjuju tri vida interventnih aktivnosti: edukativno-psihološke radionice...

Broj projekta 1251311
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Lakić
Projektni tim Branka Kajiš
Jovana Šuman
Nevena Stjepanović
Finansijer Opština Prnjavor
Početak realizacije 01.10.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljšanje samoodrživih ekosistema istraživanja i inovacija

WBC-RRI.NET ima za cilj podržati primjenu principa odgovornih istraživanja i inovacija unutar ekosistema istraživanja i inovacija na teritorijalnom nivou u pet (5) zemalja Zapadnog Balkana - 4 regionalna i 1 na nivou države - i promociju više - nivoa upravljanja istraživanjima i inovacijama u ZZB. Principi odgovornih istraživanja i inovacija će doprinijeti zajedničkom učenju i difuziji inovacija u upravljanju istraživanjima...

Broj projekta 1250156
Status Aktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim doc. dr Mihajlo Savić
mr Dragana Radulović
Borislav Vukojević, ma
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.03.2021.
Završetak projekta 29.02.2024.
Vrijednost projekta 104937.0 EUR

Transfer znanja

Realizacijom ovog projekta biće omogućeno osmišljavanje novih, inovativnih rješenja za dalji razvoj turizma u zaštićenim područijima Republike Srpske te novih rješenja za razvoj ukupnih turističkih potencijala Republike Srpske putem transfera znanja između predstavnika relevantnih naučnih-stručnih institucija i radnika u turizmu, udruženja i privrednih jedinica, kao i jačanje njihovih kapaciteta i saradnje na lokalnom i međunarodnom nivou.

Broj projekta 1250158
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica
Projektni tim mr Đorđe Markez
Finansijer Ministarstvo trgovine i turizma RS
Početak realizacije 01.12.2020.
Završetak projekta 31.05.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM