Навигација

С-32 - Социологија културе

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивСоциологија културе
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С-32обавезан5П + В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан пети семестар
Циљеви изучавања предмета
У оквиру предмета биће обрађени појам културе, однос културе и друштва, функције културе у друштву, културне потребе и вриједности, однос личности и културе, однос религије и културе, етнонационализам и културни релативизам, мултикултурализам, интеркултурализам, транскултурализам, културни конфликти, култура толеранције, глобализација у култури, култура нових друштвених покрета, поткултура и противкултура.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће моћи разумјети и самостално анализирати основне појмове из културе и цивилизације, самостално пратити основне теоријске домашаје у оквиру различитих теоријских приступа, с посебним освртом на савремене теорије и друштва, развијати цјеловит и критички приступ културним феноменима, самостално просуђивати о савременим дилемама и питањима из ове области.
Садржај предмета
1. Појам, предмет и задаци социологије културе 2. Дихотомни модели као пукотине културе 3. Теоријски правци 4. Мапе културе 5. Култура и језик 6. Друштво и култура 7. Културни релативизам и етноцентризам 8. Мултикултурализам, културни плурализам и транскултурализам 9. Културне промјене у културни развој 10. Функције културе 11. Стилови живота 12. Медијска култура и масовне комуникације 13. Масовна култура 14. Култура, модернизација, транзиција 15. Постмодерна и виртуелна култура
Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе са инетрактивним приступом. Семинарски радови студената уз заједничку анализу и критичко промишљање. Презентација погодних видео материјала и разговор након презентације.
Литература
  1. Коковић Драган (2005) Пукотине културе, Прометеј, Нови Сад
  2. Клосковска Антољина (2001) Социологија културе, Чигоја штампа, Београд
  3. Елиот Томас (1995) Ка дефиницији културе, Просвета, Ниш
  4. Иглтон Тери (2002) Идеја културе, Наклада Јесенски и Турк, Загреб
  5. Илић Милош (1991) Социологија културе и уметности, Научна књига, Београд
Облици провере знања и оцењивање
Први колоквијум 0-20 бодова, други колоквијум 0-20 бодова, присуство на настави 0-5 бодова, активност 0-5 бодова, завршни испит 0-50 бодова (у оквиру завршног испита се бодује семинарски рад 0-10 бодова).