Навигација

НОВ-59 - Политичко јавно мњење

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмЖурналистика
НазивПолитичко јавно мњење
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
НОВ-59обавезан73П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Уписан пети семестарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
  Циљеви изучавања предмета
  Предмет "Јавно мњење" посвећен је анализи формирања, структуре и улоге политичког јавног мњења у савременим друштвима. Током семестра биће обрађени кључни концепти као што су јавна сфера, јавност, јавно мњење, затим анализираће се јавне комуникације и значаја медија, као и процес формирања и улоге јавног мњења у друштву. Такође, предмет обухвата изучавање методологије истраживања јавног мњења, као што су анкетни упитник, врсте прикупљања и обраде података, као и сам процес спровођења истраживања.
  Исходи учења (стечена знања)
  Студенти треба да упознају различите теоријске концепције у изучавању политичког јавног мњења, да разумију процесе формирања и испољавања јавног мњења у демократском друштву, као и да буду у могућности да препознају манипулацију у јавној комуникацији. Предмет "Јавно мњење" има за циљ да омогући студентима да аналитички тумаче и саопште резултате властитог истраживања јавног мњења, који ће бити спроведен у току семестра.
  Садржај предмета
  1. Генеза јавности и јавног мњења: од античке агоре до грађанске јавности савременог доба 2. Јавна сфера: нормативно и концептуално утемељење 3. Двије традиције у истраживању јавног мњења (дискурзивни и агрегатни модел) 4. Три врсте јавне сфере (макро, микро и мезо јавна сфера) 5. Јавно мњење: од ставова до понашања (психолошка и комуниколошка истраживања) 6. Улога социјализације у идеологији нормалности (дефинисање и врсте конформизма) 7. Три парадигме медијских ефеката (максимални медијски ефекти) 8. Три парадигме медијских ефеката (минимални медијски ефекти) 9. Три парадигме медијских ефеката (дугорочни медијски ефекти) 10. Јавност као политички активан субјекат (социјалнизација јавне сфере и спирала тишине) 11. Политички односи с јавношћу у контексту манипулације јавним мњењем 12. Јавна сфера и медији (технике манипулације јавним мњењем и улога медија) 13. Технике спиновања јавности (примјери из праксе) 14. Продукција вијести и утицај на јавност 15. Завршна расправа: перспективе истраживања јавног мњења
  Методе извођења наставе
  - Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. - Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. - Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент може укупно изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису присуствовали том часу.
  Литература
  1. Политичко јавно мњење 2018 - хрестоматија за интерну употребу (издање 2018. године)
  2. Валтер Липман: Јавно мнијење, Загреб: Напријед, 1995.
  3. Весна Ламза Посавец: Јавно мњење, Загреб, Алинеа, 1997.
  4. Марчело Фоа: Господари медија, Београд: Clio, 2017.
  5. Станислав Фајгељ: Методе истраживања понашања, Београд: Центар за примењену психологију (друго издање), 2005.
  Облици провере знања и оцењивање
  Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активног учешћа у истраживачком раду (до 5 бодова) и присуства настави и вјежбама (до 5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Колоквиј Колоквиј је писмени тест који се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на почетку семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквија. Студенти су обавезни писати колоквије и за оне који, из било ког разлога, не приступе колоквију, сматраће се да га нису положили и добиће нула (0) бодова, у складу са Одлуком о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години. Активност Бодове на активност студент може стећи на основу учешћа у исраживању које ће бити спроведено у току семестра. На основу учешћа и урађених анализа и извјештаја може стећи од 0 до 5 бодова на активност. Завршни испит Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.