Навигација

ЗПГП - Зелени простори града и пејсажа

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмАрхитектура и урбанизам
НазивЗелени простори града и пејсажа
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ЗПГПизборни12П + 4В9.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема.Нема.
Циљеви изучавања предмета
Основни циљ програма јесте стицање теоријских и методолошких знања из области дизајна зелених простора, с нагласком на специфичне компетенције, као и овладавање техникама за урбану трансформацију зелених простора. Разумијевањем односа између различитих просторних елемената, друштвених процеса, и изграђеног и природног окружења, студенти треба да буду оспособљени за израду пројеката у професионалној пракси. Развијањем и примјеном теоријских и методолошких знања, студенти треба да свеобухватно промишљају и анализирају проблемске задатке, препознају проблеме и потенцијале, и дефинишу циљеве и смјернице за дизајн зелених простора усклађен са принципима одрживог развоја и еколошке резилијентности. Такође, студенти треба да његују посвећеност друштвеним обрасцима и контекстуалним условима просторног дизајна прије него жељу за производњом квалитетне естетике зелених простора.
Исходи учења (стечена знања)
- Свијест о значају концепта одрживости и резилијентности у планирању и пројектовању зелених простора у локалном и националном контексту; - Свеобухватно разумијевање креативног процеса пејзажног дизајна и могућности креирања отворених простора у контексту урбане зелене матрице коришћењем специфичних техника и алата за анализе и просторну процјену; - Свеобухватно знање интегралног приступа планирања и пројектовања система зелене инфраструктуре, посебно уређења и амбијентално-функционалне организације зелених простора; - Знање и вјештина критичког мишљења и способност примјене успјешних развојних приступа на планирање и обликовање зелене матрице, у оквиру сопствених истраживачких интереса, у различитим просторним размјерама и за различите временске периоде са процјеном посљедица варијантних избора.
Садржај предмета
- Теоријски увод у област урбане екологије и улоге екосистема у урбаним природним процесима, као и знања о систему зелене инфраструктуре као функционалне компоненте урбане матрице. Посебан акценат је на просторном контексту, значењу и потреби за дизајном зелених површина и мрежа у урбаним срединама. - Компаративном анализом економских, друштвено-културних и политичких образаца, контекстуалних услова и различитих приступа и алата просторног дизајна са принципима одрживог развоја и еколошке резилијентности утврђују се смјернице за интегрисани приступ планирању и пројектовању зелених простора. - Дефинишу се природни, створени и општи фактори који утичу на дизајн, архетип и развој зелених простора градова. - Утврђује се просторно-функционална организација зелених простора, вегетацијски облици као основне компоненте обликовне структуре, пејзажно-архитектонски елементи и типолошке карактеристике зелених простора у односу на поднебље, доминантан садржај и стил у мултидисциплинарним оквирима.
Методе извођења наставе
- Теоријска настава / предавања. - Практична настава / вјежбе. - Теренски рад / анализа и мапирање пројектне локације. - Студенти током семестра израђују пројекат уређења одабраног зеленог простора пролазећи кроз креативни процес израде, од дефинисања задатка, преко просторно-амбијенталне анализе локације и концептуализације рјешења, до израде композиционог плана и обликовања детаља.
Литература
  1. Benson, J. F. and M. H. Roe (2000). Landspace and Sustainable. London: Spon Press.
  2. Jha, A. K., Miner, T. W. and Z. Stanton-Geddes (2013). Building Urban Resilience: Principles, Tools and Practice. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
  3. Maciocco, G. (2008). Urban and Landscape Perspectives. Volume 2. UK: Springer Science+Business Media B.V.
  4. Mander, Ü., Brebbia, C. A. and E. Tiezzi (2006). The Sustainable City IV: Urban Regeneration and Sustainability. UK: WIT Press.
  5. Treib, M. (2008). Representing Landscape Architecture. London: Taylor & Francis.
Облици провере знања и оцењивање
Активност на настави - 5 поена Графички рад - 60 поена Колоквијуми - 20 поена Завршни испит - 15 поена
Посебна назнака
Нема