Навигација

Н20-13 - Радио новинарство

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивРадио новинарство
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н20-13обавезан32П + 3В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Према Правилима студирања првог циклуса студија; уписан трећи семестар.
Циљеви изучавања предмета
Садржај предмета и концепт извођења наставе усмјерен је на стицање знања неопходних за разумијевање специфичности радија као медија из којих произилазе и посебности новинарске дјелатности усмјерене ка креирању радију својстевних формата. Поред разумијевања аспеката значајних у контексту начина функиционисања радија у савременим медијским системима, циљ предмета је и разумијевање и примјена нових пракси у сфери радио новинарства. Садржај предмета посвећен је цјелокупном процесу производње и дисеминације медијских садржаја, као и екстерним и интерним детерминантама значајним у контексту радијске продукције.
Исходи учења (стечена знања)
Стицање знања неопходних за разумијевање ширег друштвеног контекста у којем дјелују савремене радио станице, а који истовремено значајно детерминише начин њиховог функционисања и дјеловања. Овладавање вјештинама које су неопходне за професионалан рад на радију, који подразумијева познавање и адекватно коришћење изражајних средстава радија, радијског стила, жанрова, технолошких платформи на којима се заснива радијска продукција, познавање професионалних стандарда и етичких начела.
Садржај предмета
1. Настанак и развој радија 2. Карактеристике радија – компаративне предности и специфична обиљежја 3. Изражајна средства на радију 4. Традиционалне и савремене технолошке платформе у емитовању радио програма 5. Сектори, институције и радијска индустрија; Политичка економија радија 6. Форматирање и преформатирање на нивоу радијске станице, радијског програма и радијске емисије 7. Жанрови у радио новинарству – врсте и специфичности 8. Хибридни жанрови и радио новинарство 9. Стил писања и специфичности извјештавања на радију 10. Припрема и презентација радијског прилога 11. Аудио-визуелна дистрибуциона мрежа у ЕУ; радио у ЕУ у доба дигиталне дистрибуције – европска политика и националне политике 12. Радијска монтажа – аспекти и фазе 13. Етика – специфичности новинарске етике у контексту радио новинарства 14. Web радио – webcasting и podcasting 15. Индустрија радија – преглед и перспективе
Методе извођења наставе
Настава на предмету изводиће се представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем задатих материјала и израдом колоквијума и радова из предиспитних обавеза. Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и израда предиспитних обавеза у току семестра. Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета (потпис), студент(ица/киња) може укупно изостати највише три седмице, односно 20% наставе свих часова и предавања и вјежби на предмету. Међутим, само они студенти који редовно похађају и часове предавања и часове вјежби могу добити бодове за похађање. Студентe који се буду посебно истицали у раду на часу, наставник може наградити и са додатним бодовима.
Литература
  1. Baraković, V./Mahmutović, М. (2013). Osnovi radijskog novinarstva. Tuzla: OFF-SET.
  2. Тјуроу. Џ. (2013). Медији данас: увод у масовне комуникације 2. Београд: Clio.
  3. Бригс, А./Колби, П. (2005). Увод у студије медија. Београд: Clio.
  4. Прајс, С. (2011). Изучавање медија. Београд: Clio.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања проводиће се током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова усмено. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активног учешћа на часовима предавања и вјежби (5 бодова) и уредног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Да би стекао бодове за активно похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова. Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова из испита (максимално 50).
Посебна назнака
Нема посебне назнаке за предмет.