Навигација

С20-25 - Социологија рада

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПримијењена социологија
НазивСоциологија рада
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С20-25обавезан52П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема условаНема услова
Циљеви изучавања предмета
Стицање фундаменталног и развојног знања из социологије рада као најосновније академске дисциплине која се бави најопштијим социјалним контекстом рада од индивидуалног до глобалног нивоа.
Исходи учења (стечена знања)
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: Влада стручном терминологијом неопходном за даље практично и примјењено усавршавање; Влада фундаменталним и развојним знањима из области рада, подјеле рада, радне снаге, тржишта рада, организације рада, мотивације у раду, слободног времена, сврховитости и ефикасности рада, капитала, технике, технологије, научнотехнолошких револуција, образовања, професија, алијенације, мобинга итд.; Иидентификује, опише и анализира проблеме везане за трансформацију облика и садржаја рада у савременом друштву; Примјени стечено знање у практичној и ефикасној анализи феномена везаних за рад и организацију
Садржај предмета
1. Уводно предавање. Настанак, конституисање и развој социологије рада. Предмет, метод и теоријски приступ социологије рада проблемима рада. 2. Рад као praxis. Специфичност социолошког приступа раду. 3. Рад и вријеме: историјски облици рада. 4. Зачеци капиталистичког начина привређивања. Либерални капитализам, Монополистички капитализам, Држава благостања, Неолиберализам. 5. Рад и капитал. 6. Рад и техника. Научнотехнолошке револуције и промјене у садржају и карактеру рада (од примарног до квинталног сектора привреде). 7. Рад и образовање. Прешколованост, деквалификација рада и инфлација диплома. 8. Рад и слободно вријеме. Сврховитост или ефикасност рада. Сељаков рад и рад индустријског радника. 9. Невидљиви рад. Род и рад. Феминизација рада и радне снаге. 10. Радна снага и тржиште рада. Флексибилизација тржишта рада. Незапосленост, подзапосленост, флексигурност и прекарност рада. 11. Мотивација у раду. Интринзична,екстринзична, интерактивна, и интегративна мотивација. 12. Моћ и рад. Дискриминација, сегрегација, алијенација, мобинг. Друштвени сукоби у сфери рада. 13. Организација рада. Појам, структура и елементи организације. Процеси у организацији. Теорије организације. 14. Рад и друштвени статус. Професионални статус и углед. Социологија професија. Елементи професија и карактеристике професионалног дјеловања. 15. Друштво без рада. Будућност и трансформација рада.
Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. Интерактивно учење по групама. Приказивање видео материјала и документарних филмова. Семинари из литературе. Писани семинарски радови. Усмени коментари и краће презентације на часу. Консултације.
Литература
  1. Болчић, С. (2003). Свет рада у трансформацији. Београд: Плато.
  2. Castells, М. (2000). Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing. (стр. 232-301)
  3. Đurić-Kuzmanović, T., Kovačević, J., & Pepić, A. (2019). Rod i ekonomija (Vol. 17, p. 72). Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar.
  4. Watson, T. (2008). Sociology, Work and Industry (5th edition). London: Routledge. (стр. 1-233)
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања вршће се током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, на завршном испиту, у вријеме редовних испитних рокова. Завршном испиту могу приступити сви студенти који су испунили предиспитне обавезе. Завршни испит се организује усмено. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активности током наставе и вјежби – групне презентације и/или семинарски радови (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно остварити 50 бодова. Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова из испита (максимално 50). У зависности од оствареног броја бодова коначна оцјена се формура према Правилима студирања на првом и другом циклусу студија на Универзитету у Бањој Луци.
Посебна назнака
Нема назнаке