Навигација

С-60 - Методика наставе социологије са хоспитовањем

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивМетодика наставе социологије са хоспитовањем
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С-60обавезан8П + В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
уписан осми семастарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
Циљеви изучавања предмета
У предмету се изучава методика извођења наставе социологије. Анализирају се методе, облици, средства рада итд., као и начин израде припреме часа. У предмету се такође анализирају типови часова као и израда наставних планова и програма. Предмет посебно ставља акценат на практичне вјештине извођења наставе социологије уз теоријски приступ и практичну примјену истог.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће бити оспособљени за самостално извођење наставе социологије у школама. Биће оспособљени педагошко-психолошким и методичко-дидактичким вјештинама и знањима неопходним за реализацју наставе социологије. Такође стећи ће кроз практичан рад и одређене вјештине у извођењу наставе како би били припремљени за наставни процес.
Садржај предмета
1. Упознавање са садржајем предмета и обавезама током студија 2. Дидактичко-методске основе васпитно-образовног рада 3. Методика наставе социологије као научна и наставна дисциплина 4. Организациони облици наставе социологије 5. Однос ученика и наставника у настави социологије 6. Наставни час 7. Методе у настави социологије (први колоквијум) 8. Средства рада у настави социологије 9. Типови часова у социологији 10. Објашњење, класификација и практична примјена метода у настави социологије 11. Планирање и израда писмених припрема у настави социологије 12. Наставни час: врсте организација и структура - демонстрација различитих облика 13. Планирање, припремање и практична пројекција традиционалног модела наставног часа социологије 14. Планирање, припремање и практична пројекција иновативних модела наставног часа социологије (други колоквијум) 15. Наставни планови и програми
Методе извођења наставе
Користе се вербалне методе и то монолошка, дијалошка и метода дискусије. Такође се користе метода илустрације и демонастрације. Кроз вјежбе изводе се оглдени, односно показни часови
Литература
  1. Ивковић, М. (1995): Методика наставе социологије. Ниш: Просвета
  2. Ковачевић, Б. (2001). Социологија за средње школе. Источно Сарајево: Завод за уџбенике.
Облици провере знања и оцењивање
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активног учешћа у истраживачком раду (до 5 бодова) и присуства настави и вјежбама (до 5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Колоквиј је писмени тест који а.се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на почетку семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквија. Студенти су обавезни писати колоквије и за оне који, из било ког разлога, не приступе колоквију, сматраће се да га нису положили и добиће нула (0) бодова, у складу са Одлуком о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години. Завршни испит носи највише 50 бодова
Посебна назнака
нема