Навигација

НОВ-66 - Политички конфликти

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмЖурналистика
НазивПолитички конфликти
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
НОВ-66обавезан83П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Уписан 8. семестар
  Циљеви изучавања предмета
  Упознавање студената са класичним и савременим теоријама друштвених конфликата; продубљивање постојећих и стицање нових сазнања о суштини, узроцима, врстама, функцијама и исходима конфликата; о контроли и управљању политичким конфликтима; о религијским, етничким, расним и другим облицима конфликата, о праву јачег, о ропству, о политичкој толеранцији итд.
  Исходи учења (стечена знања)
  Студенти ће моћи критички да преиспитују појам и природу конфликата, упознају се с узроцима њиховог настанка, као и елементима, фазама, динамиком и могућим исходима друштвених конфликата. Намјера је да студенти упознају и основне методе разрјешавања унутардржавних и међудржавних конфликата, нудећи властити допринос научно-истражи-вачком разумијевању актуелног феномена.
  Садржај предмета
  Појам и суштина политичких конфликата. Различита теоријска разматрања о природи друштвених конфликата (двојака природа). Општа теоријска разматрања о узроцима политичких конфликата. Елементи, фазе, динамика и исходи конфликата. Подјела (типови) и хијерархија конфликата. Међународни чиниоци конфликата. Облици политичке борбе. О модерном ропству. Напетости у систему. Дисфункције. Регулисање и управљање конфликтима. "Контролисање мира". Глобализам, неоимперијализам итд. Обојене револуције. Грађанска непослушност. Шарпов метод. Политички екстремизам. Разрјешавање међудржавних конфликата, регулисање унутардржавних конфликата. Безбједоносна култура
  Методе извођења наставе
  Настава на овом предмету изводи се излагањем одабраних тема, представљањем и анализом садржаја из задатог градива, уз обавезно писање колоквијума и ангажмана студената на изради семинарских радова или тимских истраживачких задаћа. - Најважнија студентска обавеза је да редовно похађају наставу, учествују на колоквијумима и изучавају припремљену литературу. - Напомена: недозвољено је коришћење књига, скрипти, пушкица, бубица или мобилних телефона приликом колоквијума и таква активност подлијеже прописаним санкцијама.
  Облици провере знања и оцењивање
  Провјера знања обавља се током цијелог семестра, кроз усмени (учешће у дебатама, излагање семинарских радова) и писменог (два коликвијума и семинарски рад) ангажмана студената у виду сакупљања предиспитних обавеза. На крају семестра, знање се провјерава на усменом испиту, током редовних испитних рокова.
  Посебна назнака
  НОВ-66