Навигација

Н20-26 - Истраживачки методи у новинарству и комуникологији

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивИстраживачки методи у новинарству и комуникологији
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н20-26обавезан52П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан пети семестарНема
Циљеви изучавања предмета
Предмет тематизује улогу, врсте и технике комуниколошких истраживања. Изучава се садржај и обликовање истраживања – од задатака, питања и претпоставки, преко концептуализације и операционализације, до прикупљања података и представљања и тумачења резултата. Студент се упознаје са различитим теоријским приступима (друштвено-научним, критичко-аналитичким, интерпретативним) и њима одговарајућим начинима спознаје и образлагања (дедуктивно-емпиријско-статистички, индуктивно-квалитативни, логичко-теоријски, историјско-теоријски), као и са начинима прикупљања и анализе података. Посебно се разматрају билиотечко и електронско истраживање извора, експеримент, прегледно испитивање, анализа садржаја и дискурса, интервју и фокусне групе. Усвајају се и основни статистички појмови и начела која се користе у припреми и тумачењу квантитативних истраживања, од операционализације промјенљивих, повезивања врсте претпоставки и промјенљивих са техником истраживања и одговарајућим статистичким тестом, израде узорка и прикупљања података, до обраде података и њиховог статистичког тумачења. Разматрају се и приступи обликовању и документовању истраживачких радова, а студенти вјежбају да критички тумаче истраживања, као и да истражују медијске садржаје и пишу и документују властите радове.
Исходи учења (стечена знања)
Након похађања предмета, студентима су јасна основна начела, приступи и проблеми у истраживањима у новинарству и комуникологији. Студент је способан да самостално анализира и критички вреднује научно-истраживачке радове, да истражује и користи библиотечке изворе, као и да изведе једноставнија истраживања. Такође, студент стиче способност да обликује и документује истраживачке радове.
Садржај предмета
(1) Уводно разматрање; Упознавање са предметом и наставним програмом; Истраживачке области у новинарству комуникологији; (2) Теоријски приступи и истраживачки методи; (3) Истраживачки методи ̶ квалитативни и квантитативни; (4) План истраживања и фазе истраживачког процеса; (5) Библиотечко истраживање и претраживање база података и интернета; (6) Експеримент; (7) Прегледно (анкетно) испитивање; (8) Анализа садржаја и дискурса; (9) Посматрање и етнографски метод; (10) Интервју и фокусна група; (11) Статистика и статистичка аргументација; (12) Садржај и стил истраживачког рада ̶ извјештаја о истраживању; (13) Етичка питања у истраживањима; (14) Критичко тумачење истраживања; (15) Закључна расправа
Методе извођења наставе
Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, читањем заданих материјала, израдом и предајом радова и колоквија из предиспитних и испитних обавеза. Најважнија предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала, те испуњавање предиспитних и испитних практичних и писмених обавеза.
Литература
  1. Фајгељ С. (2010). Методе истраживања понашања. Центар за примењену психологију.
  2. Davis C. S., Lachlan K. A. & Westerfelhaus R. (2017). Straight talk about communication research methods. Kendall Hunt.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (до по 20 бодова), кратких радова (до 10 бодова) и редовног похађања предмета (до 5 бодова). Колоквиј је писмени рад који се изводи у току семестра. На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Завршни испит носи највише 50 бодова.