Навигација

ОА07АП3 - Архитектонско пројектовање 3

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивАрхитектонско пројектовање 3
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07АП3обавезан3П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
За похађање наставе потребно је испунити предиспитне обавезе из предмета Архитектонско пројектовање 1 и 2Пoзитивно оцијењен графички рад
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са особеностима једнопородичног становања у складу са природним, изграђеним и друштвеним контекстима. Оспособљавање студента за примјену теоријских знања за пројектовање куће кроз практичан графички рад у форми идејног пројекта.
Исходи учења (стечена знања)
Након успjешног завршетка овог предмета, студент ће бити способан да: 1) Влада основним арх.-урб.типологијама једнопородичног становања; 2) Примјењује знања стечена на овом предмету на урбанистичко пројектовање стамбених насеља; 3) Правилно позиционира кућу у односу на парцелу; 3) Да предложи добру организацију куће у односу на основне контексте, као што су природна средина, грађени контекст и друштвени контекст; 4) Да препозна и представи програм једнопородичног стамбеног објекта; 5) Да димензионално одреди и организује простор куће у складу са важећим просторним нормативима 6) Да успјешно материјализује и архитектонизује кућу у односу на програм и окружење; 7) Да изради идејни пројекат куће самостално у цјелости са свим припадајућим прилозима.
Садржај предмета
Породично становање, уступање резултата претходне генерације. Породица, стамбена култура, категорије и нормативи. Развојни и просторни нивои становања у кућама. Породична кућа - разрада концепта и елемената. Организација и груписање простора у кући – зонирање. Склапање елемената куће у два или више нивоа. Утицај ликовне умјетности, литературе, филозофије на креацију. Породична кућа, ауторски манифест архитекте. Здраве и енергетски прихватљиве куће. Промјене у развоју породичног становања. Утицај јавности, економика грађења и нове технологије. Оправданост унутрашњег зонирања: употреба уређаја и намјештаја. Проширење породице и куће /унутрашња и вањска флексибилност. Пројектовање као исходиште и основа развоја здраве породичне заједнице. Глобализација, регионализам, законски оквир, одржива и еколошки прихватљива градња.
Методе извођења наставе
Интерактивни наставни процес кроз умјетничке радионице и вјежбе.
Литература
  1. NORBERG-ŠULC, KRISTIJAN. Stanovanje-stanište, urbani prostor, kuća. Građevinska knjiga, Beograd. 1997.
  2. BAYLON, MATE. „I dio uvod u grupisanje“, Stanovanje, Tema 7: Grupisanje, Beograd, 1985, 7-40.
  3. MILENKOVIĆ BRANISLAV, Uvod u arhitektonsku analizu, Građevinska knjiga, Beograd, 1999.
  4. MILENKOVIĆ BRANISLAV, Uvod u arhitektonsku analizu 2, Građevinska knjiga, Beograd, 1991.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе и активност Пројектантски поступак Испит
Посебна назнака
Полагању испита могу приступити само студенти чији је графички рад позитивно оцијењен. Негативно оцијењен графички рад подразумијева поновно похађање наставе из предмета.Студенти су обавезни да присуствују настави, и раде све задатке према динамици прописаној семестралним програмом. Завршни испити су у испитним роковима, у складу са прописима.Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20%, за стицање права полагања испита, мора обновити слушање предмета.