Navigacija

prof. dr Miodrag Hadžistević
redovni profesor

Mašinski fakultet
00381/63/8089-609
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 12. februar 2015.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
07O3ESMT Mjerna tehnika
07O3ZRMT Mjerna tehnika
07O3IMMT Mjerna tehnika
07O3PMMT Mjerna tehnika
16-B40OTM Osnovi teorije mjerenja
16-B61MTH Mjerna tehnika
16-B61PMT Proizvodna mjerna tehnika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  \comparative study of different optical coordinate measurement system

  Naučni skup DEMI 2021 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering
  Publikacija 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering
  Godina 2021
  Autori Miodrag Hadžistević, Branko Štrbac, Saša Tešić i Goran Jotić
  Strana od 431
  Strana do 436
  Veb adresa https://demi.mf.unibl.org/wp-content/uploads/2021/06/ZBORNIK-RADOVA-DEMI-2021-PROCEEDINGS.pdf