Navigacija

doc. dr Nebojša Todorović
docent

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
docent 14. maj 2013.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ANIZOTROPIJA TRANSVERZALNOG BUBRENJA DRVETA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika (Pančić) Purkyně)

  Časopis GLASNIK ŠUMARSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI
  Godina 2018
  Autori Danijela Petrović, Zdravko Popović, Nebojša Todorović i Vojislav Dukić
  Broj 117
  Strana od 119
  Strana do 135

Radovi sa skupova

  MOR and MOE of Serbian spruce (Picea omorika (Pančić) Purkyně) wood from plantations

  Naučni skup FOREST SCIENCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTS
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2017
  Autori Danijela Petrović, Zdravko Popović, Vojislav Dukić i Nebojša Todorović
  Strana od 86