Navigacija

B33624 - Osnove ekološkog inženjerstva

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Grafičko inženjerstvo - 240 ECTS,Tekstilno inženjerstvo
Naziv Osnove ekološkog inženjerstva
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
B33624 obavezan 6, 8 2P + 0V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  nema nema
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Razumijevanje efekata raznih vrsta zagađenja po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Upoznavanje sa polutantima u tekstilnoj industriji i osnovnim procesima obrade otpadnih materija – obrada otpadnih voda, čvrstog otpada i otpadnih gasova.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Studenti stiču osnovno znanje o uticaju tekstilne industrije kao zagađivača na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Upoznaju se sa pristupom i mjerama zaštite, savladavajući pri tome osnovne vidove prevencije nastajanja otpada i postupke obrade otpadnih materija.
  Sadržaj predmeta
  Zagađivači i zagađujuće materije; Emisija, transmisija, imisija; Tekstilna industrija kao izvor zagađenja. Zdravstvena podobnost proizvoda od tekstila; Obnovljivi i trajni izvori energije; Izvori, vrste i distribucija aeropolutanata; Metode za kontrolu emisije u vazduh; Obrada otpadnih voda u tekstilnoj industriji i selekcija procesa: mehanički, hemijski i biološki postupci obrade; Čvrsti otpad – hijerarhija upravljanja; Metode zbrinjavanja otpada u tekstilnoj industriji; Buka u radnoj i životnoj sredini. Propisi u zaštiti životne sredine.. Praktična nastava: Laboratorijske vježbe: analiza otpadnih voda i otpadnih materijala. Terenske vježbe: posjeta laboratorijama za kontrolu polutanata; posjeta fabrici tekstila;
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja, pokazne laboratorijske vježbe, terenske vježbe, seminarski radovi, konsultacije.
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Pismena provjera znanja (2). Seminarski rad . Završni usmeni ispit.
  Posebna naznaka
  nema