Navigacija

OA07AK2 - Arhitektonske konstrukcije 2

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektonske konstrukcije 2
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07AK2 obavezan 2 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Uslov za pohađanje predmeta su: odslušane Arhitektonske konstrukcije 1 (min. 80% prisustva nastavi) i ostvaren prag na vježbama iz Arhitektonskih konstrukcija 1. Student mora imati ostvaren prag od min. 25,5 bodova iz grafičkih radova na vježbama iz Arhitektonskih konstrukcija 1, u koje je uključeno i prisustvo studenta (min. 80%).
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa osnovnim funkcionalnim elementima i sklopovima materijalizacije zgrade. Pojedinačno se obrađuju masivne stepenice i drvene klasične i savremene krovne konstrukcije, pokrivanje kosih krovova i to na jednostavan, lako razumljiv način koji se empirijski objašnjava bez primjene statičkog proračuna kojeg studenti još ne poznaju. Proučava se tehnička dokumentacija i izrađuje segment izvođačkog projekta koji treba da poveže svo prethodno znanje stečeno na Arhitektonskim konstrukcijama 1 i 2.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Potrebno je da studenti prije dolaska na vježbe upoznaju problematiku koja se tretira na vježbama i to kroz prisustvo na predavanjima i proučavanje preporučene literature. Studenti će nakon završetka ovog predmeta biti u mogućnosti da bez primjene statičkog proračuna, aproksativnim proračunima, isprojektuju detalje osnovnih konstruktivnih elementa, kao što su: stepenice, kosi drveni krovovi, lake krovne rešetke, mješovite složene krovne konstrukcije, dimnjake i ventilacione kanale, kao i završne radove, pokrivanje kosih krovova, oluci, odvodne cijevi, obrada zidova i plafona. Nakon savladavanja detalja konstruktivnih elemenata na AK 1 i AK 2, student će na ovom predmetu prvi put vidjeti i proučiti neophodnu tehničku dokumentaciju i izradiće njen dio u vidu izvođačkog projekta stambene kuće ili segmenta administrativne zgrade (na zadnjem, petom grafičkom radu).
Sadržaj predmeta
Stepenice, funkcija, podjela, nazivi dijelova stepenica, dimenzionisanje stepenica; Konstrukcija AB stepenica;Stepenice, detalji, obrada, ograda; Kosi krovovi, podjela, termini; Prost krov; Krovovi sa raspinjačama; Krov sa rožnjačama, sa pravim stolicama; Krovovi sa kosim stolicama; Krovovi na vješaljke; Industrijski krovovi; Lake krovne rešetke; Pokrivanje kosih krovova, klasifikacija, principi pokrivanja; Krovna tavanica iznad potkrovlja; Oluci i odvodne cijevi; Tehnička dokumentacija; Izrada izvođačkog projekta; Mješovita krovna konstrukcija; Obrada zidova i plafona; Dimnjaci i ventilacije.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, interaktivna nastava i vježbe - izrada grafičkih radova, konsultacije. Učenje i samostalna izrada grafičkih radova.
Literatura
  1. Trbojević, R., Arhitektonske konstrukcije: Masivni konstruktivni sklop, Orion art, Beograd, 2001.
  2. Jahić, E., Arhitektonske konstrukcije: Principi, sistemi i materijali, Tuzla, 2012.
  3. Krstić, P., Arhitektonske konstrukcije 1 i 2, Naučna knjiga, Beograd, 1971.
  4. Petrović, M., Arhitektonske konstrukcije 2, Orion art, reprint izdanje, Beograd 2006.
  5. Brennecke, W., H. Folkerts, F. Haferland, F. Hart, Atlas krovnih konstrukcija: Kosi krovovi, prevod na srpski: prof. dr Vlatko Brčić, Građevinska knjiga, Beograd, 1990.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
- 5 samostalnih grafičkih radova, uključujući i aktivnost na nastavi, ocjenjuju se ukupno sa maksimalno 50 poena (maksimalno 10 poena za svaki grafički rad), - ispit se ocjenjuje sa maksimalno 50 poena Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najviše 51 poena - prisustvo nastavi najmanje 80%, urađeni i ocijenjeni grafički radovi (ukupno 5 grafičkih radova sa maks. 50 bodova), kumulativno ocijenjeni sa minimum 51 % od maks. broja bodova (tj. 25,5 bodova iz 5 grafičkih radova). Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20% i koji ne osvoji na vježbama min. 25,5 bodova, za sticanje prava polaganja ispita, mora obnoviti slušanje predmeta.
Posebna naznaka
Vježbe se odvijaju po grupama. Prije početka svakih vježbi studentima se dostavlja detaljno razrađen program za svaki grafički rad, sadržaj grafičkog rada, te uslovi i rokovi za prijem grafičkih radova.