Navigacija

OA07AP8 - Arhitektonsko projektovanje 8

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektonsko projektovanje 8
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07AP8 obavezan 5 1P + 2V 3.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema Uslov za završni ispit: uredno izvršene sve obaveze predviđene radom na predavanjima i vježbama: 1. potpis u indeksu; 2. pozitivno ocijenjen grafički rad.
Ciljevi izučavanja predmeta
Javne garaže su objekti bez čije gradnje je nezamislivo funkcionisanje savremenih gradskih jezgara i uopšte gradova. Cilj predmeta je upoznati studente sa potrebom i načinom izgradnje javnih parking garaža. Cilj se realizuje izučavanjem teoretskih aspekata problematike, te iznalaženjem projektnih rješenja za različite situacione slučajeve.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješnog završetka ovog predmeta, student će biti u mogućnosti da: 1) urbanistički pozicionira i projektuje objekte za parkiranje vozila, 2) da arhitektonski projektuje objekte za parkiranje vozila različitih tehničko-tehnoloških zahtjeva, 3) da arhitektonski projektuje prateće sadržaje garaža (administracija, tehničke prostorije, auto-praonica, servis za popravku automobila i sl.) i 4) da projektuje konstruktivne sklopove specifično prilagođene potrebama objekata za parkiranje vozila. U pogledu savladavanja metoda projektovanja, studenti će po završetku predmeta biti u mogućnosti da upravljaju procesom, pristupom i metodama projektovanja objekata za parkiranje vozila, i biti sposobni da ih primijene u projektovanju specijalizovanih parking garaža.
Sadržaj predmeta
Upoznavanje sa tipologijom objekata za parkiranje vozila /javnih parking garaža/ kroz: 1) istorijski razvoj projektovanja i izgradnje ovog tipa objekata; 2) teoretske postavke njihove gradnje i saobraćajne rekonstrukcije gradskih jezgara; 3) analizu principa i primjera rješavanja javnih parking garaža; 4) spoznaju normativiva za projektovanje; 5) podjele javnih parking garaža (mehanizovane - sa horizontalno nepokretnim i pokretnim liftovima, i nemehanizovane - sa pravim dugim, kratkim i kružnim kosinama, i ukošene javne parking garaže); 6) analizu funkcionalnih grupa (ulazno – izlazni blok, pješačke komunikacije, saobraćaj u kretanju, saobraćaj u mirovanju, dodatni sadržaji i sl.); 7) pregled kriterijuma za izbor i primjenu materijala u oblikovanju i opremanju javnih parking garaža i 8) arhitektonsku formu i oblikovanje javnih parking garaža.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije, terenski rad
Literatura
  1. 1. Irmscher, Ilja. (2012). Parking Structures: Construction and Design Manual. Vol. 1: Planning Principles. DOM publishers
  2. 2. Irmscher, Ilja. (2012). Parking Structures: Construction and Design Manual. Vol. 2: Buildings and Projects. DOM publishers.
  3. 3. Brčić, Davor, i Šoštarić, Marko. (2012). Parkiranje i garaže. Zagreb: Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu.
  4. 4. Champan, Robert, et. al. (2010). The Dimensions of Parking. USA: Urban Land Institute.
  5. 7. Chrest, Anthony, et al. (2001). Parking structures: planning, design, construction, maintenance and repair. New York: Springer Science + Business Media.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Aktivnost na času - 5 bodova Grafički rad (preliminarna+ konačna predaja > 10+50 bodova) - 60 bodova I kolokvijum ili ispitni test - 17,5 bodova II kolokvijum ili ispitni test - 17,5 bodova
Posebna naznaka
Prisustvo na predavanjima i vježbama je obavezno. Da bi student stekao pravo na potpis dužan je prisustvovati na 80% nastave (max. 3 izostanka). Studenti, koji nisu redovno pratili vježbe ili čiji rad je negativno ocijenjen na konačnoj predaji, naredne školske godine ponovo prate vježbe po novom projektnom zadatku. Ukoliko predmetni asistent, pri ocjenjivanju grafičkih radova, procijeni da grafički rad predat na konačnoj predaji svojim kvalitetom zadovoljava kriterijume prolaza ali zbog sitnih grešaka gubi na kvalitetu i ocjeni, asistent ima pravo dozvoliti studentu doradu grafičkog rada za višu ocjenu. Ukoliko se, pri ocjenjivanju grafičkih radova, procijeni da se pojedinačni grafički rad studenta, odgovarajućim višim kvalitetom, izdvaja od ostatka grafičkih radova, predmetni asistent može studentu odobriti izradu izložbenog plakata za dodatnih max 5 bodova. Student može da položi teorijski dio ispita tako da položi dva kolokvijuma 35% (I kolokvijum 17,5%+ II kolokvijum 17,5%) ili ispit 35% (I test 17,5% + II test 17,5%).