Navigacija

OGD07FDD1 - Fotogrametrija i daljinska detekcija 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Fotogrametrija i daljinska detekcija 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD07FDD1 obavezan 4 3P + 3V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
-- --
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o fotogrametriji, obradi i prezentovanju podataka o zemljištu i objektima na njemu, kao i načinu korišćenja podataka o prostoru u cilju izrade odgovarajućih topografskih podloga – karata i planova i izgradnji GIS-a.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Uspješno korišćenje stečenih znanja u oblasti fotogrametrije, daljinskog istraživanja i geo-informacionih sistema.
Sadržaj predmeta
--
Metode izvođenja nastave
Nastava se realizuje kroz predavanja pripremljena u vidu računarskih prezentacija sa primjerima koji ilustruju teorijske prikaze. Na časovima vježbi rešavaju se karakteristični primjeri koji ilustruju teorijske prikaze. Zadaci su individualni. Student izrađuje elaborat vježbi.
Literatura
  1. Karl Kraus (1986) Fotogrametrija. Knjiga 1 - Osnove i standardni postupci, Naučna Knjiga, Beograd
  2. Edward M. Mikhail, James S. Bethel, J. Chris McGlone (2001) Introduction to modern Photogrammetry. John Wiley & Sons
  3. Paul R Wolf and Bon A.DeWitt (2000) Elements of Photogrammetry with Applications in GIS. McGraw-Hill
  4. Campbell J.B., Wynne R.H. (2011) Introduction to Remote Sensing. London, 5. izdanje
  5. Miodrag Regodić (2017) Fotogrametrija i daljinska detekcija, pisana predavanja
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Aktivnost u nastavi. Predispitne obaveze. Završni ispit.
Posebna naznaka
--