Navigacija

OG07PUT - Putevi

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Putevi
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG07PUT obavezan 5 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema -
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje osnovnih znanja o putevima. Kroz analizu životnog ciklusa puta i interakcije vozač-vozilo-okolina izučavaju se metodološki postupci i formira osnovna slika o definisanju puta kao medija za odvijanje saobraćaja. Osposobljavanje za osnovnu primjenu stečenih znanja u praksi tokom procesa planiranja, projektovanja, građenja, eksploatacije, održavanja i upravljanja putevima.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Stečena znanja se koriste u stručnim predmetima.
Sadržaj predmeta
Put i saobraćaj, istorijski razvoj i pokazatelji razvijenosti. Klasifikacija puteva. Eksploatacioni pokazatelji. Mjerodavne brzine i mjerodavna vozila za projektovanje. Poprečni profil puta. Elementi profila. Dimenzionisanje kolovoznog profila. Sistem vozač-vozilo-okolina. Psihofizički činioci vozača. Kretanje vozila. Metodologija i tehnologija projektovanja. Projektna dokumentacija.Elementi projektne geometrije-situacioni plan.Pravci, prelazne krivine, kružne krivine. Podužni profil. Položaj trase u prostoru. Trasiranje i oblikovanje. Principi vođenja trase. Tehnika trasiranja. Oblikovanje puta. Raskrsnice. Saobraćajno-tehnička i servisna oprema puteva. Vrednovanje varijantnih rješenja. Donji stroj puteva. Materijali. Usjeci i nasipi. Objekti. Kolovozne konstrukcije. Vrste, elementi, materijali, parametri. Dimenzionisanje kolovoznih konstrukcija. Građenje puteva. Materijali za građenje. Mehanizacija. Organizacija i izvođenje radova. Kontrola kvaliteta. Održavanje puteva. Vrste održavanja. Organizacija i izvršenje radova. Upravljanje putevima. Organizacija. Odgovornost. Finansiranje. Baza podataka. Planiranje i programiranje. Gradske saobraćajnice. Gradska putna mreža. Projektni elementi. Saobraćaj u mirovanju. Parkirališta. Garaže.
Metode izvođenja nastave
predavanja, vježbe, konsultacije
Literatura
  1. Katanić, J., Anđus, V., Maletin, M., Projektovanje puteva, Građevinska knjiga, Beograd, 1983.
  2. Joksić, Z., Donji stroj saobraćajnica, Naučna knjiga, Beograd, 1984.
  3. Radojković, Z., Sistemi upravljanja kolovozima, Građevinska knjiga, Beograd, 1990.
  4. Cvetanović, A., Banić, B., Održavanje puteva, Srbija put, Beograd, 2005.
  5. Maletin, M., Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima, Orion art, Beograd, 2005
Oblici provere znanja i ocenjivanje
računski kolokvijum, projekat, završni ispit
Posebna naznaka
nema