Navigacija

OG07LAAG - Linearna algebra i analitička geometrija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Linearna algebra i analitička geometrija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG07LAAG obavezan 1 2P + 2V 4.5
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Osposobljavanje studenata za razumijevanje pojmova iz nastavnog plana, radi njihove primjene u stručnim predmetima.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sticanje osnovnih matematičkih znanja iz Linearne algebre, koja su neophodna za savladavanje i razumijevanje stručnih predmeta.
Sadržaj predmeta
Osnove računa sa iskazima i osnove teorije skupova. Permutacije, varijacije, kombinacije. Njutnova binomna formula. Pojam kompleksnog broja. Moavrova formula. Binomna jednačina. Pojam polinoma. Dijeljenje sa ostatkom. Bezuova teorema. Faktorizacija. Sistemi linearnih jednačina.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije, samostalan rad.
Literatura
  1. M. Janjić, Matematika 1, drugo izdanje algebra, PMF Banja Luka, 2000.
  2. P. Miličić, M. Ušćumlić, Zbirka zadataka iz više matematike, Naučna knjiga, Beograd 1999.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Aktivnost na nastavi 5 bodova Pohađanje nastave 5 bodova Kolokvijum 1 20 bodova Kolokvijum 2 20 bodova Završni ispit 50 bodova
Posebna naznaka
Potrebno je da studenti prije dolaska na vježbe upoznaju problematiku koja se tretira na vježbama i to kroz prisustvo na predavanjima i proučavanje preporučene literature. Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20% , za sticanje prava polaganja ispita, mora obnoviti slušanje predmeta.