Navigacija

OGS07SŽS - Saobraćajnice i životna sredina

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Saobraćajnice i životna sredina
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGS07SŽS obavezan 7 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Uslov za polaganje ispita: Ekološko inženjerstvo, Putevi, Željeznice položeni ispiti
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje osnovnih znanja o interakciji saobraćajnica i životne sredine. Upoznavanje sa aktivnostima i mogućim mjerama zaštite i unapređenja životne sredine kroz životni ciklus saobraćajnica. Osposobljavanje za primjenu stečenih znanja u praksi tokom procesa planiranja, projektovanja, građenja, eksploatacije i održavanja saobraćajnica.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Po završenom programu student je sposoban da uoči potencijalne uzroke, sagleda i analizira posljedice uticaja saobraćajnica na životnu sredinu, spreman je da s obzirom na definisane uzroke izradi optimalna rješenja, kako bi se isti eliminisali ili sveli na što manji negativan efekat.
Sadržaj predmeta
Koncept održivog razvoja. Saobraćajna politika i zaštita životne sredine. Životni ciklus saobraćajnica. Osnovni aspekti interakcije saobraćajnica i životne sredine. Vrste uticaja saobraćajnica na životnu sredinu u životnom ciklusu saobraćajnica i inženjersko-organizaciono-regulatorne mjere zaštite (buka, vibracije, vazduh, voda, tlo, zauzimanje površina, flora i fauna, mikroklima, vizuelna zagađenja, energija i resursi, bezbjednost, društveno-ekonomski uticaji, prirodno nasljeđe, kulturno nasljeđe, rizici). Pokazatelji stanja životne sredine u oblasti saobraćajnica. Regulatorno-metodološke osnove za provođenje analize uticaja saobraćajnica na životnu sredinu. Odnos procjene uticaja na životnu sredinu i faza izrade planske i projektne dokumentacije saobraćajnica. Procjena uticaja saobraćajnica na životnu sredinu (strateška studija, preliminarna procjena, detaljna procjena). Idejni i glavni projekat tehničkih mjera zaštite. Plan upravljanja aktivnostima. Projekat ekološkog uređenja gradilišta. Ugovorne obaveze. Praćenje stanja životne sredine tokom izgradnje i eksploatacije saobraćajnica. Procjena kvaliteta analize uticaja na životnu sredinu. Učešće javnosti. Upravljanje saobraćajnicama. Podsistem ekološkog upravljanja. Osnovni principi. Standardi. Primjena podsistema ekološkog upravljanja u oblasti saobraćajnica. Optimizacija aktivnosti tokom životnog ciklusa saobraćajnica. Ekonomski aspekti podsistema ekološkog upravljanja u oblasti saobraćajnica. Eksterni troškovi saobraćaja.
Metode izvođenja nastave
predavanja, vježbe, konsultacije
Literatura
  1. Beara, G., Planiranje, saobraćaj, ekologija, Arkade print, Beograd, 1993.
  2. Environmental Principles and Concepts, OECD, Paris, 1995.
  3. Tsunokawa, K., Hoban, K., Roads and the Environment, A Handbook, Technical Paper, No. 376, The World Bank, Washington, D.C., 1997.
  4. Veljković, M., Put i životna sredina, Priručnik za izradu analiza uticaja /izvod/, Urbanistički zavod Republike Srpske, Banja Luka, 2000.
  5. Guidelines for Environmentally Sustainable Transport, Futures, Strategies and Best Practices, OECD, Paris, 2000.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
kolokvijum 1, kolokvijum 2, seminarski rad, završni ispit
Posebna naznaka
nema