Navigacija

OA07AK4 - Arhitektonske konstrukcije 4

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektonske konstrukcije 4
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07AK4 obavezan 4 2P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Uslov za pohađanje predmeta su: položene Arhitektonske konstrukcije 1 i Arhitektonske konstrukcije 2, te odslušane Arhitektonske konstrukcije 3 (min. 80% prisustva nastavi) i ostvaren prag na vježbama iz Arhitektonskih konstrukcija 3. Student mora imati ostvaren prag od min. 25,5 bodova iz grafičkih radova na vježbama iz Arhitektonskih konstrukcija 3, u koje je uključeno i prisustvo studenta (min. 80%).
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim principima i metodama projektovanja materijalizacije zgrada drvene i čelične konstrukcije. Nastava posvećena drvenim zgradama obuhvata pregled i primjenu sistema drvenih nosećih konstrukcija, fasadnih i unutrašnjih zidova drvene konstrukcije, stepenice i ostale arhitektonske elemente drvene građe. Tretman materijalizacije višespratnih zgrada sa čeličnom skeletnom konstrukcijom obuhvata fasade od lakih prefabrikovanih elemenata – sistem zid zavjesa, unutrašnje lake prefabrikovane pregrade i sisteme spuštenih plafona.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Potrebno je da studenti prije dolaska na vježbe upoznaju problematiku koja se tretira na vježbama i to kroz prisustvo na predavanjima i proučavanje preporučene literature. Studenti će nakon završetka ovog predmeta biti u mogućnosti da bez primjene statičkog proračuna, aproksativnim proračunima, isprojektuju drvene i čelične konstruktivne sisteme. Student će na ovom predmetu, za čelične skeletne zgrade, projektovati konstruktivne i arhitektonske osnove, presjeke, izglede i karakteristične tehničke detalje administrativnih zgrada, tržnih centara ili robnih kuća, zgrada koje zahtijevaju veće konstruktivne raspone (veće od 6 m) i različite mogućnosti materijalizacije fasada. Za drvene skeletne zgrade proračun konstrukcije i projektovanje konstruktivnih i arhitektonskih osnova, presjeka, izgleda i karakterističnih tehničkih detalja razrađivaće se nad stambenim osnovama, manjim konstruktivnim rasponima (do 6 m), rasponima koja se mogu premostiti drvetom punog presjeka.
Sadržaj predmeta
Drvene zgrade – klasifikacija; Brvnare i bondručni sistemi; Drvene skeletne zgrade – konstruktivni sklopovi; Planovi montaže; Detalji veza konstruktivnih elemenata; Panelni sklopovi – planovi montaže; Sklop unutrašnjih i fasadnih panela; Detalji veza fasade i temelja i međuspratne i krovne tavanice; Drvene stepenice; Ćelijski sklopovi; Analiza primjera drvenih zgrada; Zgrade sa čeličnom konstrukcijom; Vrste čeličnih profila; Tipovi konstruktivnih sklopova; Međuspratne i krovna tavanica; Planovi montaže; Prijem horizontalnih sila; Protivpožarna zaštita; Zid zavjesa – klasifikacija; Analiza tipova i detalji; Laki montažno – demontažni pregradni prefabrikovani zidovi; Prefabrikovani spušteni plafoni; Analiza primjera zgrada sa čeličnom konstrukcijom i zid – zavjesama.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, interaktivna nastava i vježbe - izrada grafičkih radova, konsultacije. Učenje i samostalna izrada grafičkih radova.
Literatura
  1. Ivković, V., Višespratne skeletne zgrade – konstruktivni sklopovi i elementi, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1974.
  2. Hart, Hann und Sonttag, Atlas čeličnih konstrukcija,Građevinska knjiga, Beograd, 1991.
  3. Ivković, V., Drvene zgrade, skripta, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
  4. Stanković, S. i S. Olbina, Prefabrikacije: Lake viseće fasade – zid zavjese, skripta, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
  5. Dimić, S., Montažni pregradni zidovi i Montažni plafoni, skripte, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Oblici provere znanja i ocenjivanje
va samostalna grafička rada, uključujući i aktivnost na nastavi, ocjenjuju se ukupno sa maksimalno 50 poena (maksimalno 25 poena za svaki grafički rad). Ispit ocjenjuje se sa maksimalno 50 poena. Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najviše 51 poena. Prisustvo nastavi najmanje 80%, urađeni i ocijenjeni grafički radovi (ukupno 2 grafička rada sa maks. 50 bodova), kumulativno ocijenjeni sa minimum 51 % od maks. broja bodova (tj. 25,5 bodova iz 2 grafička rada). Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20% i koji ne osvoji na vježbama min. 25,5 bodova, za sticanje prava polaganja ispita, mora obnoviti slušanje predmeta.
Posebna naznaka
Vježbe se odvijaju po grupama. Prije početka svakih vježbi studentima se dostavlja detaljno razrađen program za svaki grafički rad, sadržaj grafičkog rada, te uslovi i rokovi za prijem grafičkih radova.