Navigacija

B24828 - Galvanotehnika

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS
Naziv Galvanotehnika
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
B24828 obavezan 8 2P + 1V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Stečena teorijska znanja elektrolize primjeniti na tehnologiju površinske zaštite metala. Sem nanošenja metalnih prevlaka izučiti i procese elektroformiranja, autokatalitičkog taloženja i anodne oksidacije metala sa osvrtom na kontrolu kvaliteta i zaštitu životne sredine.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student poznaje tehnologiju pripreme površine metala i razlikuje osnovne vrste metalnih prevlaka. Primjenom stečenih teorijskih osnova i iskustvom na pilot postrojenju student može samostalno da vrši površinsku zaštitu metala i vrši kontrolu kvaliteta dobijenih metalnih prevlaka.
Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi u galvanotehnici; Osnovi elektrolize i termodinamika elektrohemijskih ćelija; Taloženje metala na katodi, anodni procesi i anode; Priprema i pranje metalnih površina; Obrada otpadnih voda u galvanotehnici; Tipični postupci i red operacija; Prevlake bakra; Prevlake nikla; Prevlake cinka; Prevlake srebra; Ostale prevlake; Prevlake legura; Elektroformiranje; Anodna oksidacija; Hemijsko taloženje metala. Kontrola galvanskih kupatila.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, računske vježbe, laboratorijske vježbe, terenske vježbe, seminarski radovi, konsultacije.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pismeni i usmeni ispit, usmena prezentacija seminarskog rada. Prisutnost na nastavi 5 Seminarski rad 10 Završni ispit 25 Vježbe (lab.) 20 Testovi provjere znanja (2) 40 Ukupno 100 bod.