Navigacija

B23521 - Elektrohemijsko inženjerstvo

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Hemijsko inženjerstvo i tehnologije - 240 ECTS
Naziv Elektrohemijsko inženjerstvo
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
B23521 obavezan 5 3P + 1V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema ---
Ciljevi izučavanja predmeta
Studentu pružiti teorijske osnove elektrohemijskog inženjerstva, te ga osposobiti za proračun elektrohemijskih parametara tehnoloških procesa u elektrohemijskoj proizvodnji. Upoznati ga sa osnovnim mjerenjima fizičko-hemijskih i tehnoloških parametara u elektrohemijskim proizvodnom procesima. Izučiti najbitnije elektrohemijske proizvodne tehnologije sa posebnim osvrtom na primjenu savremenih elektrohemijskih tehnologija uz uvažavanje ekonomskih i ekoloških zahtjeva. Ishodi učenja
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student je u mogućnosti da primjeni znanje iz energetike elektrohemijskog reaktora, fenomena prenosa mase i raspodjele gustine struje na različite vrste elektrohemijskih reaktora u različitim industrijskim oblastima. Samostalno izvrši eksperimentalno istraživanja tehničko-tehnoloških parametara elektrohemijskog reaktora i izvrši optimizaciju istih. Primjeni znanje iz novih rastućih elektrohemijskih tehnologija za različite primjene u procesnoj industriji.
Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi i veličine elektrohemijskog inženjerstva; Energetika elektrohem. reaktora; Prenos mase u elektrohem. reaktoru; Raspodjela gustine struje i potencijala na elektrodi; Tehničko-tehnološki aspekti elektrohem. proizvodnje; Dobijanje metala rafinacijom metala elektrolizom; Dobijanje metala elektrolizom vodenih rastvora; Dobijanje metala elektrolizom rastopa; Elektrohem. tehnologije proizvodnje neorganskih i organskih supstanci; Galvanotehnika; Elektrohem. izvori energije; Ostale elektrohem. tehnologije; Razvoj i primjena i novih elektrohem. tehnologija.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, računske vježbe, laboratorijske vježbe, terenske vježbe, seminarski radovi, konsultacije.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pismeni i usmeni ispit, usmena prezentacija seminarskog rada. Prisutnost na nastavi 5 Seminarski rad 10 Završni ispit 25 Vježbe (lab) 20 Testovi provjere znanja (2) 40 Ukupno 100