Navigacija

S-27 - Socijalna antropologija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Sociologija
Naziv Socijalna antropologija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
S-27 obavezan 4 P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Upisan 4 semestar
Ciljevi izučavanja predmeta
U cilju što efikasnijeg usvajanja teorijsko-metodološkog okvira savremene sociologije (najznačajnijih paradigmi i diskursa), predmet analizira najatraktivnije fenomene u savremenom društvu: globalizaciju, identitet, biopolitiku, vakcinaciju, feminizam, film, migracije, terorizam, političku manipulaciju itd. S obzirom da uspješna analiza danas najatraktivnijih fenomena zahtjeva primjenu teorijsko-metodoloških znanja, ovaj predmet upravo kroz studentima najinteresentnije primjere podstiče njihovo usvajanje.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Upoznavanje sa teorijsko-metodološkim okvirom savremene sociologije (savremenim paradigmama i diskursima) i mogućnostima njihove primjene u razumijevanju i objašnjenju savremenih društvenih fenomena.
Sadržaj predmeta
1. Istorijski razvoj sociologije. Pozitivistička, sociologistička i simbolička faza 2. Poredak paradigmi i diskursa. Pojam paradigme i diskursa. Univerzalna, opšta, teorijska i pojmovna paradigma 3. Globalizacija. Globalizacija kao širenje zapadne koncepcije samobitnosti (moć, profit, individualizam i zabava) u globalni identitetski prostor. Politička, ekonomska, socijalna i kulturna dimenzija i institucije globalizacije 4. Identitet. Oblici kolektivne identifikacije (Demos, Etnos, Laos) 5. Ličnost. Estetička, etička i religijska faza u razvoju ličnosti 6. Socijalna kontrola. Prakse, mehanizmi i instrumenti socijalne kontrole 7. Film. Film kao instrument identitetskog inženjeringa 8. Biopolitika. Životni prostor i održivi razvoj 9. Vakcinacija. Biopolitička funkcija imunizacije.. Agenda 21 studija slučaja 10. Feminizam. Depopulacija kao biopolitička uloga feminizma. Agenda 21 studija slučaja 11. Politička upotreba straha. Civilizacijska, psihološka i društvena dimenzija straha 12. Politička manipulacija. Upravljanje izbornim ponašanjem biračkog tijela 13. Geopolitika. Geopolitički subjekti Zapadne civilizacije. Evroazijstvo 14. Upravljanje značenjem. Odvojenost znaka, značenja, označenog, pošiljaoca i primaoca 15. Mediji. Društvena uloga masovnih medija
Metode izvođenja nastave
Nastava će biti izvođena u formi predavanja i vježbi. Predavanja će biti strukturirana kroz tematska teorijska izlaganja nastavnih jedinica te raspravu ili razgovor. Vježbe će biti organizovane kroz teorijsku analizu literature čije razumjevanje i ovladavanje student dokazuje kontinuiranom izradom i odbranom seminarskog rada. U toku semestra putem predavanja i vježbi obrađeno gradivo biće provjeravano parcijalno putem dva obavezujuća kolokvijuma. Nakon realizovanih predispitnih obaveza (kolokvijuma i seminarskih radova), studenti stiču pravo polaganja cjelokupne nastavne materije u formi završnog usmenog ispita
Literatura
  1. 1. Nemanja Đukić, Osnovni fenomeni našeg vremena, Balkanološki istraživački centar, Banja Luka, 2017.
  2. 2. Nemanja Đukić (prir.), Evroazijski pogled, Zbornik radova Balkanološkog istraživačkog centra, Balkanološki istraživački centar, Banja Luka, 2016.
  3. 3. Nemanja Đukić, Fenomenološka sociologija. Prilog fenomenologiji Balkana, Balkanološki istraživački centar, Banja Luka, 2015.
  4. 4. Nemanja Đukić, Eshatologija i politika. Ogledi o Srpskoj ideji, Udruženje sociologa-Banja Luka, Banja Luka, 2014.
  5. 5. Nemanja Đukić, Socijalna kontrola, Udruženje sociologa-Banja Luka, Banja Luka, 2014.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provjera znanja će biti vršena u toku semestra putem kolokvijuma i seminarskih radova, te na kraju semestra u formi usmenog ispita.