Navigacija

P-63 - Međunarodno političko komuniciranje

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Politikologija
Naziv Međunarodno političko komuniciranje
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
P-63 izborni 5 3P + 1V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
-
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta Međunarodno političko komuniciranje jeste upoznavanje studenata sa načinom funkcionisanja i glavnim akterima međunarodnog političkog komuniciranja. U prvom planu je komuniciranje posredstvom masovnih medija ali su veoma prisutni i sadržaji koji spadaju u sociokulturne osnove međunarodnog komuniciranja. Posebno se izlaže uloga najvažnijih aktera međunarodnog komuniciranja jer se ono odvija između pojedinih podsistema država/društava i na njega utiču kako (multi) nacionalne osobenosti tako i međunarodno okruženje.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Programom iz predmeta Međunarodno političko komuniciranje predviđeno je sticanje teorijskih znanja koja omogućavaju razumijevanje međunarodnog komuniciranja kao osnove za shvatanje ideje o potencijalnom razvoju svjetskog društva u uslovima u kojima dominantu ulogu imaju nacionalne države. Uvid u djelovanje najvažnijih okvira i aktera međunarodnog komuniciranja važno je za ovaj predmet. Konačno, sticanje profesionalnih vještina neophodnih savremenom komunikatoru za uključivanje u niz profesionalnih aktivnosti u procesima međunarodnog komuniciranja, a čije okruženje predstavlja informaciono-komunikacioni sistem u uslovima globalizacije, svakako je važan ishod koji se očekuje izučavanjem ovog predmeta.
Sadržaj predmeta
Geneza međunarodnog političkog komuniciranja; Prostorna i vremenska dimenzija međunarodnog komuniciranja; Efekti međunarodnog komuniciranja; Novi svjetski informacioni i komunikacioni poredak; Međunarodna propaganda; Norme u međunarodnom komuniciranju; Sposobnosti za međunarodno komuniciranje; Činioci koji oblikuju odnose u međunarodnom komuniciranju – Međunarodne vladine organizacije, Međunarodne nevladine organizacije, Transnacionalna preduzeća, Internet subjekti; Od međunarodnog do globalnog komuniciranja; Rizici i izazovi globalnog komuniciranja; Put prema Internet suverenitetu; Globalno razumijevanje
Metode izvođenja nastave
Predavanja i vježbe sa interaktivnim učenjem. Interaktivno učenje po grupama. Prikazivanje video meterijala i dokumentarnih filmova. Seminari iz literature. Pisani seminarski radovi. Usmeni komentari i kraće prezentacije na času. Konsultacije.
Literatura
  1. Radojković, M., Stojković, B., Vranješ, A. (2015): Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu, Beograd: Klio
  2. Kastels, M. (2013): Moć komunikacije, Beograd: Klio
  3. Lou, E.P. (2013): Mediji i po litički proces, Beograd: FPN
  4. Manovič, L. (2015): Jezik novih medija, Beograd: Klio
  5. Rogač-Mijatović, Lj. (2014): Kulturna diplomatija i identitet Srbije, Beograd: FDU
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provjera znanja vršće se tokom semestra, u vidu predispitnih obaveza, kao i na kraju semestra pristupitisvi studenti koji su ispunili predispitne obaveze. Završni ispit se organizuje usmeno. Predispitne obaveze se sastoje iz: dva (2) kolokvija (po 20 bodova), aktivnosti tokomnastave i vježbi (5 bodova) i urednog i aktivnog pohađanja predmeta (5 bodova). Na predispitnim obavezama može se ukupno ostvariti 50 bodova. Konačna ocjena iz predmeta se izvodi sabiranjem uspjeha postignutog na svim elementima provjere znanja, odnosno sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova iz ispita (maksimalno 50). U zavisnosti od ostvarenog broja bodova konačna ocjena se formura prema Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Banjoj Luci (Član 47)., na završnom ispitu, u vrijeme redovnih ispitnih rokova.
Posebna naznaka
-