Navigacija

OPU - Održavanje puteva

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Održavanje puteva
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OPU obavezan 1 2P + 1V 5.5
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema. -
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje znanja o održavanju puteva. Osposobljavanje za sistematski pristup problematici održavanja puteva i primjenu savremenih metoda održavanja u praksi.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će biti osposobljeni da sistematski pristupe problematici održavanja puteva i da samostalno primjenjuju savremene metode održavanja u praksi.
Sadržaj predmeta
Održavanje puteva (definicije, ciljevi i ekonomski aspekti). Vrste održavanja puteva. Administracija i upravljanje održavanjem. Sistemi upravljanja održavanjem puteva. Karakteristike stanja kolovoza, vrste oštećenja, načini prikupljanja podataka o kolovozima. Katalog oštećenja kolovoza. Specifikacije radova. Vrste oštećenja i način prikupljanja podataka. Ocjena stanja kolovoza na osnovu prikupljenih podataka. Vizuelno ocjenjivanje, ocjenjivanje stanja mjerenjem. Održavanje fleksibilnih i krutih kolovoznih konstrukcija. Oštećenja kolovoza. Zakonitosti razvoja oštećenja. Redovno i pojačano održavanje fleksibilnih i krutih kolovoznih konstrukcija kao i zastora od nevezanih materijala. Vrste mjera i radova. Održavanje odvodnjavanja. Klimatski uticaji. Zimsko održavanje puteva. Mehanizacija i materijali za održavanje. Održavanje specijalnih konstrukcija. Održavanje opreme puta. Plan zimske službe. Zaštita od površinskih, podzemnih i procjednih voda. Uređaji za odvodnjavanje površinskih voda. Uređaji za odvodnjavanje posteljice. Uticaj održavanja puteva na bezbjednost saobraćaja. Rehabilitacija i rekonstrukcija kolovoznih konstrukcija. Mjere za poboljšanje nosivosti kolovoza. Alternativne mjere u održavanju puteva. Proraču ojačanja kolovoznih konstrukcija. Defleksije, defleksioni bazen. Kvalitet materijala. Strukturni broj. Metode proračuna ojačanja. Primjena računarskih programa. Recikliranje kolovoznih konstrukcija. Vrste ugovora o održavanju puteva. Načini finansiranja radova održavanja puteva.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja i praktične vježbe. Konsultacije i individualan rad sa studentima. Samostalan rad studenta na izradi godišnjeg zadatka.
Literatura
  1. Cvetanović, A., Održavanje puteva, Beograd, 1993.
  2. Robinson, R., Danielson, U., Snaith, M., Road Maintenance Management, Concepts and Systems, Palgrave, Houdmills/New York, 1998.
  3. Robinson, R., Thagasen, B., Road Engineering and Development, Spon Press, London/New York, 2004.
  4. Cvetanović, A., Banić, B., Održavanje puteva, Srbijaput, Beograd, 2005.
  5. Cvetanović, A., Banić, B., Popravke kolovoznih konstrukcija, Akademska misao, Beograd, 2011.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Student je obavezan da pohađa nastavu i uradi i odbrani godišnji zadatak. Provjere znanja tokom semestra (kolokvijumi) se ne ponavljaju. Završni ispit se održava u okviru ispitnih rokova. Za studenta koji nije prisustvovao provjerama znanja tokom semestra ili nije ostvario prolazan rezultat (najmanje 51% bodova predviđenih za provjeru znanja), kao prvi dio završnog ispita će biti organizovana provjera znanja kojoj nije prisustvovao ili na kojoj nije ostvario prolazan rezultat. Ukoliko student ima više od 3 izostanka mora ponovo upisati predmet.
Posebna naznaka
Uslov za izlazak na završni ispit je urađen i odbranjen godišnji zadatak.