Navigacija

GP - Geotehnički projekat

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Geotehnički projekat
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
GP izborni 2 3P + 2V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje znanja i vještina za integralno geotehničko projektovanje geotehničkih konstrukcija.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Definisanje geotehničkog problema, planiranje geotehničkih istražnih radova,analiza i interpretacija geotehničkih istražnih radova,određivaenje karakterističnog geotehničkog modela temeljnog tla,odabir relevantnih parametara za proračun na osnovu istražnih radova,odabir odgovarajućeg projektnog rješenja za zadati problem,analiza i ocjena dobivenih rezultata numeričkim modeliranjem,ocjena i verifikacija odabranog rješenja za granična stanja nosivosti i upotrebljivosti,odabir tehnologije izvođenja za odabrano projektno rješenje, izrada kompletnog projekta(tehnički opis,tehnički uslovi izvođenja,proračuni,crteži,predmjer i predračun radova) odabranog projektnog rješenja.
Sadržaj predmeta
Opšti princpi i specifičnosti geotehničkog i građevinskog projektovanja. Prikaz opšte regulative i opštih postavki Evrokoda 7- Geotehnika (postupci projektovanja i dokazivanja nosivosti mehančke otpornosti i stabilnosti. Evrokod 7- Geotehnika (granična stanja, geotehnički podaci). Evrokod 7- Geotehnika (karakteristične geotehničke konstrukcije). Evrokod 7- Geotehnika (seizmičko geotehničko inženjerstvo). Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta u realizaciji geotehničkih građevina. Programiranje laboratorijskih i terenskih istražnih radova za tipične slučajeve. Prikaz istražnih radova,geotehnički modeli temeljnog tla, izbor geotehničkih mjerodavnih parametara. Varijantna tehnička rješenja, izbor materijala i tehnologija izvođenja. Prikaz složenih geotehničkih konstrukcija. Rasprava o projektima.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja i praktične vježbe. Izrada godišnjih zadataka uz konsultacije sa saradnikom. Rad u laboratoriji i na terenu.
Literatura
  1. . Evrokod 7 – Geotehnika
  2. Tomlison,M.J.:Foundation Design and Construction, Longam Scientific and Technical,Harlow,1995
  3. Bowlwe,J.E.: Foundation Analysis and Design, McGraw Hill,NY,1982.
  4. Geotechnical Engineering Handbook Vol 1 -3,Ed. U.Smolzyck,Ernst & sohn Verlag, Berlin 2002.
  5. Technical Engineering andDesign Guides adapted from the US Army Corps of Enineers,ASCE
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Samostalni godišnji zadatak se brani tokom semestra u terminima predavanja, vježbi ili konsultacija. Uslov za izlazak na kolokvij je odbranjen godišnji zadatak sa njemu pripadajućim dijelom gradiva. Studenti koji ne polože kolokvije tokom semestra, polažu integralni dio ispita, bodovan zbirnim brojem bodova oba kolokvija. Svaka od provjera se smatra uspješnom ukoliko student ostvari minimalno 51 % bodova predviđenih za provjeru znanja. U tabeli ispod se daju procenti koji se mogu osvojiti za pojedine aktivnosti i provjere znanja.
Posebna naznaka
Uslov za izlazak na ispit je urađen i odbranjen godišnjii zadatak. Ukoliko student ostvari više od 3 izostanka, obavezan je da ponovo upiše predmet.