Navigacija

OTS - Ojačavanje tla i stijena

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Ojačavanje tla i stijena
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OTS izborni 2 3P + 2V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Studenti se obučavaju tehnikama poboljšavanja svojstava tla i stijena u realnim uslovima.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student je spreman da na osnovu geotehničkih istraživanja prepozna optimalan način poboljšavanja svojstava tla i stijena u realnim uslovima. Sposoban je da uradi konačan projekat poboljšanja tla ili stijene za date uslove.
Sadržaj predmeta
Principi ojačavanja tla i stijena. Metode ojačavanja tla i stijena. Vertikalni drenovi. Dubinsko vibraciono zbijanje. Šljunčani šipovi. Konsolidaciono i mlazno injektiranje. Predopterećenje. Inundacija. Opteretne berme. Sidrene konstrukcije. Armiranje tla. Hemijski postupci ojačavanja tla. Smrzavanje, grijanje, vegetacija. Kontrola kvaliteta ojačanja tla i stijena. Laboratorijska i terenska ispitivanja. Metode mjerenja i opažanja ojačanog tla i stijena.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja i praktične vježbe. Izrada godišnjih zadataka uz konsultacije sa saradnikom. Rad u laboratoriji i na terenu.
Literatura
  1. Mitchell,J.M.;Jardine,F.M.: A guide to Ground Treatment. CIRIA publication C573, London, UK, 2002.
  2. Bell,F.G.: Engineering Treatment ofSoils, Spon Press, London, UK, 1993.
  3. Moseley, M.P.: Ground Improvement, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1993.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Samostalni godišnji zadatak se brani tokom semestra u terminima predavanja, vježbi ili konsultacija. Uslov za izlazak na kolokvij je odbranjen godišnji zadatak sa njemu pripadajućim dijelom gradiva. Studenti koji ne polože kolokvije tokom semestra, polažu integralni dio ispita, bodovan zbirnim brojem bodova oba kolokvija. Svaka od provjera se smatra uspješnom ukoliko student ostvari minimalno 51 % bodova predviđenih za provjeru znanja. U tabeli ispod se daju procenti koji se mogu osvojiti za pojedine aktivnosti i provjere znanja.
Posebna naznaka
Uslov za izlazak na ispit je urađen i odbranjen godišnjii zadatak. Ukoliko student ostvari više od 3 izostanka, obavezan je da ponovo upiše predmet.