Navigacija

OA19MUA2 - Matematika u arhitekturi 2

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Matematika u arhitekturi 2
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA19MUA2 obavezan 2 1P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Uslov za polaganje završnog ispita je položen ispit iz predmeta Matematika u arhitekturi 1.
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa pojmovima iz nastavnog plana, radi njihove primjene u geometriji i stručnim predmetima.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Ovladavanje tehnikama diferencijalnog i integralnog računa sa akcentom na primjenu u rješavanju raznih geometrijskih problema, primjena u fizici zgrade, tehničkoj mehanici i drugim stručnim predmetima.
Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi o funkcijama jedne promjenljive; Načini zadavanja i predstavljanja funkcija: eksplicitno, implicitno, parametarski, u polarnim koordinatama. Osobine elementarnih funkcija; Nizovi realnih brojeva, Zlatni presjek i Fibonačijev niz; Granične vrijednosti funkcija; Neprekidne funkcije; Definicija izvoda funkcije i osnovne osobine; Geometrijska interpretacija izvoda. Izvodi višeg reda; Primjena izvoda u određivanju tangenti i normala na krive; Primjena diferencijalnog računa u rješavanju nekih ekstremalnih problema u geometriji; Primjena izvoda na ispitivanje funkcija i crtanje grafika; Primitivne funkcije i neodređeni integrali; Razne metode integracije. Određeni integral i njegova primjena na izračunavanje površina ravnih figura, zapremina rotacionih tijela, dužine luka krive i na izračunavanje površine rotacione površi; Diferencijalne jednačine prvog reda: jednačine sa razdvojenim promjenljivim, homogena linearna jednačina, linearna diferencijalna jednačina.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije, samostalan rad
Literatura
  1. S. Kosić-Jeremić: Materijali sa predavanja i vježbi
  2. P. Miličić, M. Ušćumlić: Zbirka zadataka iz više matematike 1, Naučna knjiga, Beograd 1999.
  3. R. Kravarušić, M.Mijatović : Matematika - Zbirka zadataka, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2002.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Kolokvijumi, pismeni i usmeni ispit, aktivnost na času.
Posebna naznaka
nema