Navigacija

OA19AK1 - Arhitektonske konstrukcije 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektonske konstrukcije 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA19AK1 obavezan 2 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Osnove arhitektonskih konstrukcija i materijalizacije Za slušanje predmeta - osvojen prag od 25,5 bodova na vježbama iz predmeta Osnove arhitektonskih konstrukcija i materijalizacije. Za polaganje predmeta – položen predmet Osnove arhitektonskih konstrukcija i materijalizacije i osvojen prag od 25,5 bodova na vježbama iz Arhitektonskih konstrukcija 1.
Ciljevi izučavanja predmeta
Osnovni cilj predmeta je konstruisanje i materijalizacija (zidane, armirano betonske, čelične ili drvene) manjih zgrada sa ravnim i kosim krovovima. Preciznije, cilj predmeta je da, sa zaokruženim korpusom znanja iz predmeta Osnova arhitektonskih konstrukcija i Arhitektonskih konstrukcija 1, student bude u mogućnosti da nad konkretnim idejnim rješenjem prostora urade tehničku dokumentaciju za nivo izvođačkog projekta.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će biti osposobljeni da stečeno znanje znaju primijeniti u arhitektonskoj praksi (postavka konstruktivnog sistema i materijalizacije nad konkretnim idejnim rješenjem prostora i tehnički detalji konstrukcija za nivo izvođačkog projekta). Studenti će spoznati kako treba pravilno grafički i tehnički predstaviti detalje osnovih, kosih konstruktivnih elementa (stepenice i kosi krovovi) i ugrađivanja proizvoda u otvore na omotaču zgrade i unutrašnjim zidovima (prozori i vrata). Studenti će steći sposobnost da nad svojim idejnim rješenjem projektnog zadatka u Studiju 3 (kuća) upoređuju konstruktivne sisteme i primjene adekvatan konstruktivni sistem i materijalizaciju omotača, te iscrtaju sve neophodne detalje za nivo izvođačkog projekta.
Sadržaj predmeta
Koncept masivnih i skeletnih konstrukcija i materijalizacije zgrada manjeg gabarita i raspona (konstruktivni raster ≤ 6 m) – zidane, armirano betonske, drvene i čelične zgrade; Upoređivanje konstruktivnih sistema – masivnih, skeletnih, panelnih, kombinovanih; Klasifikacija stepenica i obloga – konstrukcije i materijalizacija (livene armirano betonske, drvene i čelične, te kompozitne); Klasifikacija kosih krovova – armirano betonski, drveni i čelični; Materijalizacija fasadnog omotača kod armirano-betonskih, kod čeličnih i kod drvenih konstrukcija – netransparentni i transparentni dijelovi omotača; Otvori na omotaču - prozori i vrata - klasifikacija, konstrukcija, materijali proizvoda i uklapanje u materijalizaciju omotača; Klasifikacija unutrašnjih završnih obrada - podova, plafona i zidova; Tehnička dokumentacija– priprema karakterističnih detalja za izvođački projekat.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, interaktivna nastava i vježbe - izrada grafičkih radova, konsultacije. Učenje i samostalna izrada grafičkih radova.
Literatura
  1. Petrović M., Arhitektonske konstrukcije 2, Orion art, Beograd, 2003.
  2. Jahić E., Arhitektonske konstrukcije: Principi,sistemi i materijali, autor, Tuzla, 2012.
  3. Gajić D., Okilj U., Peulić S., Osnove arhitektonskih konstrukcija i materijalizacije, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2021.
  4. Ivković, V., Drvene zgrade, skripta, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
  5. Breneke, H., Folkers, H., Haferland F, Hart F., Atlas krovnih konstrukcija: Kosi krovovi, Građevinska knjiga, Beograd, 1990.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
4 samostalna grafička rada, uključujući i aktivnost na nastavi, ocjenjuju se sa maksimalno 50 bodova (maksimalno 12,5 bodova za svaki grafički rad); Ispit se ocjenjuje sa maksimalno 50 bodova; Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 bod - prisustvo nastavi najmanje 80% (24 časa predavanja i 24 časa vježbi), grafički radovi sa pragom od 25,5 bodova iz 4 grafička rada (51 % od ukupno 50 bodova) i ispit sa pragom od 25,5 bodova (51% od ukupno 50 bodova); Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20% (više od 6 časova predavanja i 6 časova vježbi) i koji ne osvoji na vježbama minimalno 25,5 bodova, mora obnoviti slušanje predmeta.
Posebna naznaka
Vježbe se odvijaju po grupama. Prije početka svakih vježbi studentima se dostavlja detaljno razrađen program za svaki grafički rad, sadržaj grafičkog rada, te uslovi i rokovi za prijem grafičkih radova.