Navigacija

PN20-8 - Osnove prava

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Političke nauke
Naziv Osnove prava
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
PN20-8 obavezan 2 P + V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Upisan drugi semestar
Ciljevi izučavanja predmeta
Predmet se sastoji iz dvije generički neodvojive cjeline države i prava, koje, kako praktično, tako i teorijski čine jedinstvenu naučnu oblast. Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovama teorije države i teorije prava. U okviru nastavnih časova posebna pažnja će se obratiti na uzajamnost i međusobnu uslovljenost ove dvije cjeline u državnopravnom i društvenom poretku uopšte, pri čemu će student koristiti teorijska i metodološka znanja, kako bi samostalno mogao proučavati pojedine aspekte ove složene i, nadasve značajne cjeline.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Ishod predmeta je sticanje znanja iz oblasti države i prava. Studenti treba da se upoznaju sa pojmom, najznačajnijim karakteristikama, elementima i oblicima države i državnih oblika i uopšte prirodom države kao pravno-političke organizacije, modernom državom i savremenim državnim tendencijama - osnovnim pojmovima teorije prava: pravni poredak, pravna norma, pravni akti, izvori prava, pravni odnosi, primjena, važenje i tumačenje prava, načelo zakonitosti, kao i sa prirodom, osnovim karakteristikama i sistemom prava uopšte. Jedan od bitnih ishoda je i savladavanje pravnog i sociološkog metodološkog pristupa u izučavanju predmeta uopšte.
Sadržaj predmeta
Predmet Osnove prava se izučava aktivno u toku semestra u okviru petnaest nastavnih jedinica koje su klasifikovane na sljedeći način: 1.Prethodni pojam države, 2.Država kao pravna i politička organizacija; država, pravo i politika, 3.Strukturalni pojam države, 4.Državnopravni poredak i državna organizacija, 5.Državni oblici: oblici vladavine i oblici državnog uređenja, 6.Državni oblici: oblici političkog poretka i oblici državne vlasti, 7.Savremene tendencije razvoja države, 8.Pojam prava i pojam normativnog poretka, 9.Pravna norma; pojam, vrste i elementi, 10.Pravni akti; pojam, vrste i elementi, 11.Izvori prava; materijalni, formalni i idejni, 12. Pravni odnosi; pojam i elementi, 13.Pojam pravnog subjektiviteta; subjekti prava, 14.Pojam primjene prava i tumačenje prava, 15.Pojam i elementi sistema prava.
Metode izvođenja nastave
Nastava i vježbe u okviru predmeta će se izvoditi predstavljanjem tema i interaktivnom komunikacijom sa studentima, u okviru pitanja iz materije, prema nastavnom planu i programu. Izlaganje zadanih materijala, pisanje kolokvijuma te realizacija konkretnih tema, obuhvatajući predispitne obaveze, biće objedinjeno fondom časova. Obaveze studenata su određene prema cilju predemeta i obuhvataju: redovno pohađanje nastave, učestvovanje u predviđenim diskusijama, realizovanje radova shodno zadatoj temi kao i pristupanje opštim testovima znanja. Da bi stekao uslov za ovjeru urednog pohađanja predmeta, student(ica/kinja) može ukupno izostati najviše tri nedjelje, odnosno 20% nastave iz predmeta. Za studente koji kasne na čas više od deset minuta ili koji čas napuste deset i više minuta ranije smatraće se da nisu prisustvovali tom času. Radna disciplina se mora održavati u toku izvođenja nastave i vježbi. Mobilni telefoni uvijek moraju biti isključeni u toku izvođenja radnog časa. Odgovorni nastavnik ili saradnik obavezni su udaljiti sa časa studente koji se ne pridržavaju pravila studiranja propisanih aktima Fakulteta i Univerziteta.
Literatura
  1. S. S. Savić - M. Savić, Teorija države i prava, Comesgrafika, Banja Luka, 2017.
  2. B. P. Košutić, Uvod u jurisprudenciju, Podgorica, 2008.
  3. R. D. Lukić, B. P. Košutić i D. M. Mitrović, Uvod u pravo, Beograd, 1999.
  4. E. V. Spektorski, Država i njen život, Beograd, 2000.
  5. H. Hart, Pojam prava, Beograd, 2013.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Studentski rad će se vrednovati u toku semestra ocjenjivanjem: 1. kolokvijuma, 2. izrađenih seminarskih radova, te praćenjem 3. aktivnog pohađanja nastave, a na osnovu čega će student/kinja dobijati predispitne bodove. Jedan kolokvijum nosi maksimalno 20 bodova, izrada seminarskog rada maksimalno 5 bodova i aktivno pohađanje nastave maksimalno 5 bodova. Po završetku semestra student/kinja će biti konačno ocijenjeni u okviru završnog usmenog ispita, u vrijeme redovnih ispitnih rokova. Završni ispit obavlja se usmeno i na njemu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Završni ispit nosi najviše 50 bodova. Konačna ocjena iz predmeta se izvodi sabiranjem uspjeha postignutog na svim elementima provjere znanja, odnosno sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova iz ispita (maksimalno 50).