Navigacija

prof. dr Vaso Bojanić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Organska hemija redovni profesor 6. jul 2006.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Influence of Electrolytic Copper Powder Particle Morphology on Electrical Conductivity of Lignocellulose Composites and Formation of Conductive Pathways

  Časopis 7TH INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL ELECTROTECHNICS
  Godina 2014
  Autori Vaso Bojanić, Miroslav Pavlović, Vlada Čosović, Miomir Pavlović, Dragan Nikolić i R. Aleksić
  Strana od 8355
  Strana do 8366

  Electrical Conductivity of Lignocellulose Composites Loaded with Electrodeposited Copper Powders. Part II. Influence of Particle Size on Percolation Threshold, Int.J.Electrochem.Sci.

  Časopis 7TH INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL ELECTROTECHNICS
  Godina 2012
  Autori Vaso Bojanić, Miroslav Pavlović, Vlada Ćosović, Miomir Pavlović, Dragan Nikolić i R. Aleksić
  Strana od 8883
  Strana do 8893

  Electrical Conductivity of Lignocellulose Composites Loaded with Electrodeposited Copper Powders

  Časopis 7TH INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL ELECTROTECHNICS
  Godina 2011
  Autori Vaso Bojanić, Miroslav Pavlović, Vlada Ćosović, Miomir Pavlović i N. Talijan
  Strana od 3812
  Strana do 3829

  Optimizacija sinteze akrilata celuloze i kalemljenje 4- vinilpiridina i 1- vinilimidazola

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 2010
  Autori Vaso Bojanić
  Strana od 529
  Strana do 535

  Vode Republike Srpske i podizanje svijesti o životnoj sredini

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2005
  Autori Vaso Bojanić, Dijana Novković, Predrag Miletić, Željko Topić i S. Kuzmanović
  Strana od 5
  Strana do 13

  Hemijski sastav mesa dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) iz ribnjaka Gornji Ribnik

  Časopis Tehnologija mesa, Beograd
  Godina 2004
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, Goran Vučić, Snježana Mandić i Radenko Đurica
  Volumen 45
  Broj 1-2
  Strana od 45
  Strana do 49
  Veb adresa www.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Primjena kalemljenih kopolimera celuloze i lignina za selektivnu sorpciju zlata i paladijuma

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 2001
  Autori Vaso Bojanić, Leposava Jovanović i Slobodan Jovanović
  Strana od 163
  Strana do 166

  Hidrobiološke karakteristike vodenih ekosistema na području Šipova

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Nebojša Savić i Vaso Bojanić
  Broj 1
  Strana od 107
  Strana do 116

  Ekologija regije Krupa na Vrbasu – Banjaluka

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2000
  Autori Vaso Bojanić, Branislav Nedović, Dragan Mikavica i Radoslav Grujić
  Broj 8-9
  Strana od 105
  Strana do 111

  Kvalitet vode i hrane - kao osnovni ekološki faktori u proizvodnji mesa

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 2000
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Branislav Nedović i Nebojša Savić
  Volumen Posebno izdanje
  Broj 6
  Strana od 113
  Strana do 116

  Tehničko-tehnološko rješenje ribogojilišta Sitnica (Banja Luka)

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 1999
  Autori Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, Nebojša Savić i Milenko Radević
  Volumen 48
  Broj 1-2
  Strana od 129
  Strana do 134

  Optimizacija sinteze poli(etilen-tereftalata) u šaržnom reaktoru

  Časopis Svet Polimera
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, G. Džin, Slobodan Jovanović i Zoran Railić
  Strana od 51
  Strana do 54

  Sinteza i elektrohemija kalemljenog kopolimera lignina sa 4-vinil piridinom

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Rifat Tabaković i Slobodan Jovanović
  Strana od 290
  Strana do 294

  Sinteza novih materijala hemijskim modifikacijama celuloze

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Slobodan Jovanović i Rifat Tabaković
  Strana od 191
  Strana do 198

  Uticaj višestruke prerade sekundarnog polipropilena i mješavine sa polistirenom na mehanička svojstva

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić i Predrag Miletić
  Strana od 153
  Strana do 155

  Fizički simptomi koje uzrokuje rad sa videoterminalima

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Sandra Stojković, Predrag Miletić, J. Šetrajčić i D. Raković
  Strana od 107
  Strana do 110

  Zaštita čovjekove životne okoline – problem novog doba

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Branislav Nedović, Dragan Mikavica i Radoslav Grujić
  Broj 3
  Strana od 145
  Strana do 148

  Termogravimetrijske analize kalemnjenih kopolimera celuloze sa 4-vinil piridinom u jonskom obliku

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 1997
  Autori Vaso Bojanić, Slobodan Jovanović i M. Teodorivić
  Strana od 158
  Strana do 161

  Kvalitet vazduha u urbanom ekosistemu Banjaluke

  Časopis Ekologika- Beograd
  Godina 1997
  Autori Vaso Bojanić, M. Marsenić, D. Stevilović i Branislav Nedović
  Strana od 74
  Strana do 76

  Dobijanje oksihlorida bakra iz otpadnog rastvora Cupex-a

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 1997
  Autori Vaso Bojanić, M. Marsenić, V. Đurićković, Zoran Kukrić i Predrag Miletić
  Strana od 204
  Strana do 206

  Proizvodnja ekološki ispravnog ribljeg mesa

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 1997
  Autori Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Nebojša Savić i Božo Važić
  Volumen Posebno izdanje
  Broj 4
  Strana od 126
  Strana do 128

  Synthesis and Electrohemistry of Grafed Copolymers of Cellulose with 4-vinylpzridine, 1-vinylimidazoe, 1-vinyl-2-pyrolodonone and 9-vinylcarbazole

  Časopis Appl Polym
  Godina 1996
  Autori Vaso Bojanić, Slobodan Jovanović, Rifat Tabaković i Ibro Tabaković
  Strana od 1719
  Strana do 1725

  Uticaj udjela čađi i lignina na fizičko-mehanička svojstva vulkanizata

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 1996
  Autori Vaso Bojanić i V. Lazić
  Strana od 99
  Strana do 102

  Uticaj višestruke prerade sekundarnog polietilena na mehanička svojstva i primjenu

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 1996
  Autori Vaso Bojanić, Predrag Miletić, M. Tešić i M. Marsenić
  Strana od 160
  Strana do 163

  Uticaj višestruke prerade sekundarnog polistirena modifikovanog polibutadienom na mehanička svojstva i primjenu

  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 1996
  Autori Vaso Bojanić, Predrag Miletić, M: Tešić i M. Marsenić
  Strana od 31
  Strana do 33

  Optimalizacija proizvodnje ribe u ribogojilištu Krupa na Vrbasu

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 1996
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, Vaso Bojanić, Petar Durman i Bogdan Novaković
  Volumen 50
  Broj 5-6
  Strana od 41
  Strana do 46

  Modeliranje procesnog poli (etilen-tereftalatnog) šaržnog reaktora

  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 1995
  Autori Vaso Bojanić, Zoran Railić, Mihajlo Ristić i Milorad Maksimović
  Strana od 37
  Strana do 40

  Primarna bioprodukcija u ekosistemu ribnjaka Bardača-Srbac

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 1995
  Autori Milenko Radević, Dragan Mikavica, Vaso Bojanić i Nebojša Savić
  Volumen 8
  Broj 4
  Strana od 35
  Strana do 38

  Osnovni abiotski faktori ekosistema ribnjaka Bardača-Srbac

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1995
  Autori Milenko Radević, Vaso Bojanić, Mihajlo Marković i Nebojša Savić
  Broj 37
  Strana od 57
  Strana do 60

Radovi sa skupova

  The content of copper in the soils of different geomorphological units

  Naučni skup VIII International Symposium on agricultural sciences Agroress, 2019
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2019
  Autori Dijana Mihajlović, Svetlana Antić-Mladenović, Dragoja Radanović i Vaso Bojanić
  Strana od 200

  Primjena kalemljenih kopolimera lignina na selektivnu sorpciju zlata i paladijuma

  Naučni skup IV Jugoslovenski simpozijum- Hemija i zaštita životne sredine, Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Vaso Bojanić, Slobodan Jovanović i Leposava Jovanović
  Strana od 389
  Strana do 390

  Influence of particle morphology on electrical conductivity in lignocellulose and copper powder composites“

  Naučni skup VII International Congress: Contemporaty materials
  Godina 2014
  Autori Vaso Bojanić, Miomir Pavlović i Miroslav Pavlović
  Strana od 75
  Strana do 84

  Sadržaji hroma i nikla u zemljištima donjeg dijela riječne doline Vrbasa

  Naučni skup International conference 16.YuCorr
  Godina 2014
  Autori Dijana Mihajlović, Svetlana Antić-Mladenović, Vaso Bojanić i Zoran Maličević
  Strana od 294
  Strana do 300

  Procjena zagađenosti poljoprivrednog zemljišta sa aspekta sadržaja olova

  Naučni skup International conference 15 YuCorr
  Publikacija Proceedings-Knjiga radova
  Godina 2013
  Autori Dijana Mihajlović, Svetlana Antić-Mladenović, Vaso Bojanić i Sretenka Marković
  Strana od 305
  Strana do 311

  Struktura i svojstva elektroprovodnih kompozitnih materijala na bazi lignoceluloze i bakarnog praha, Razmjena iskustva u oblastima korozije,zaštite materijala i životne sredine

  Naučni skup XIV- YUCORR Međunarodna konferencija
  Godina 2012
  Autori Vaso Bojanić, Miomir Pavlović, Miroslav Pavlović, Vlada Ćosović i N. Talijan
  Strana od 169
  Strana do 176

  Proizvodnja devetomjesečne potočne pastrmke (Salmo trutta m. fario, L.) u mrestilištu Klašnik – Banja Luka

  Naučni skup XVI naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2011
  Autori Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Nebojša Savić i Igor Komlenić
  Strana od 194

  Strukturne karakteristike kompozitnih materijala lignoceluloze i bakra,Razmjena iskustva u oblastima korozije,zaštite materijala i životne sredineStrukturne karakteristike kompozitnih materijala lignoceluloze i bakra

  Naučni skup XIII- YUCORR, Međunarodna konferencija
  Godina 2011
  Autori Vaso Bojanić, Miomir Pavlović, Miroslav Pavlović, N. Talijan, Vlada Ćosović i Milorad Tomić
  Strana od 265
  Strana do 272

  Elektroprovodni kompozitni materijali na bazi lignoceluloze i bakarnog praha

  Naučni skup 2 Međunarodni kongres inženjerstvo,ekologija i materijali u procesnoj industriji
  Godina 2011
  Autori Vaso Bojanić, Miomir Pavlović, Vlada Ćosović, N. Talijan i Miroslav Pavlović
  Strana od 1270
  Strana do 1276

  Mogućnosti obavljanja poljoprivredne proizvodnje u zonama zaštite izvorišta pitke vode "Mataruško poljoe", "Mataruško polje - Tukovi" i "Prijedorčanka" na području opštine Prijedor - sažetak

  Naučni skup XV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Vaso Bojanić, Ilija Komljenović, Mihajlo Marković, Milanka Drinić, Nebojša Savić, Željko Vaško, Siniša Mitrić, Boris Pašalić, Dragan Mandić i Rade Lukić
  Strana od 166
  Strana do 167

  Sistem za kogeneraciju sunčeve energije JavtaSistem za kogeneraciju sunčeve energije Javta,Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja

  Naučni skup 2.Međunarodni naučno-stručni skup,Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Vaso Bojanić, Zdravko Špirić, Miomir Pavlović i D. Macura
  Strana od 323
  Strana do 336

  Elektrohemijske transformacije kalemljenih kopolimera celuloze sa 4-vinilpiridinom i 1-vinilimidazolom

  Naučni skup Saradnja istraživača različitih struka na područiju korozije, zaštite materijala i životne sredine, XII- YUCORR International conference
  Godina 2010
  Autori Vaso Bojanić i Miomir Pavlović

  Sinteza kalemljenih kopolimera celuloze sa 4-vinilpiridinom i 1-vinilimidazolom

  Naučni skup Saradnja istraživača različitih struka na područiju korozije, zaštite materijala i životne sredine, XII- YUCORR International conference
  Godina 2010
  Autori Vaso Bojanić i Miomir Pavlović

  Mogućnosti obavljanja poljoprivredne proizvodnje u zonama zaštite izvorišta pitke vode "Mataruško polje

  Naučni skup XV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Vaso Bojanić, Ilija Komljenović, Mihajlo Marković, Milanka Drinić, Nebojša Savić, Željko Vaško, Siniša Mitrić, Boris Pašalić, Dragan Mandić i Rade Lukić

  Problematika otpadnog taloga iz Elektronske industrije, Saradnja istraživača različitih struka na područiju korozije, zaštite materijala i životne sredine

  Naučni skup XI YUCORR Internation conference
  Godina 2009
  Autori Vaso Bojanić i Veko Đukić
  Strana od 354
  Strana do 359

  Hemijske karakteristike ljekovitih voda Republike Srpske, Saradnja istraživača različitih struka na područiju korozije, zaštite materijala i životne sredine

  Naučni skup X-YUCORR International conference
  Godina 2008
  Autori Vaso Bojanić i Dijana Novković
  Strana od 157
  Strana do 161

  Zbrinjavanje mulja sa uređaja za prečišćavanje otpadne vode, Saradnja istraživača različitih struka na područiju korozije zaštite materijala i životne sredine

  Naučni skup X-YUCORR International conference
  Godina 2008
  Autori Vaso Bojanić i Veko Đukić
  Strana od 218
  Strana do 223

  Legislativa u oblasi voda u Republici Srpskoj, Saradnja istraživača različitih struka na područiju korozije, zaštite materijala i životne sredine

  Naučni skup IX- YUCORR International conference
  Godina 2007
  Autori Vaso Bojanić i Dijana Novković
  Strana od 359
  Strana do 365

  Abiotic specifics of the fishpond water in Gornji Ribnik

  Naučni skup Regional symposium "Chemistry and the environment"
  Publikacija Proceedings
  Godina 2003
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Branislav Nedović i Milenko Radević
  Strana od 217
  Strana do 218

  Synthesis of the 4-vinilpyridinecopolymers with methylmethacrylat and acrylonitrile, and their application for adsorption of gold from the water sollutions

  Naučni skup II Regional Symposium Chemistry and the Environment
  Godina 2003
  Autori Vaso Bojanić, Predrag Miletić, Slobodan Jovanović, Miomir Pavlović, Željko Topić i Miroslav Dragić

  Abiotic and biotic characteristics of fishpond Bardaca

  Naučni skup International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality
  Publikacija Extended abstracts
  Godina 2002
  Autori Milenko Radević, Mihajlo Marković, Dragan Mikavica, Vaso Bojanić i Nebojša Savić
  Strana od 282
  Strana do 285

  Prirodni resursi ekološke regije Krupa na Vrbasu

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Sažeci
  Godina 2001
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Predrag Miletić, Željko Topić i Nebojša Savić

  Koncepcija razvoja ribarstva u Republici Srpskoj

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Sažeci
  Godina 2001
  Autori Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić i Nebojša Savić
  Strana od 35

  Kvalitet vazduha u ekosistemu Banjaluka, Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem

  Naučni skup medicine sa međunarodnim učešćem, Ekološki aspekti rata
  Godina 2001
  Autori Vaso Bojanić, M. Marsenić, D. Stevilović, Branislav Nedović i V. Lazić
  Strana od 159
  Strana do 174

  Izdvajanje rastvorenog zlata iz "stripera" taložnom metodom

  Naučni skup IV Jugoslovenski simpozijum- Hemija i zaštita životne sredine, Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Vaso Bojanić, Željko Topić, Predrag Miletić i Zoran Kukrić
  Strana od 391
  Strana do 393

  Hemijska i biološka valorizacija vodenog ekosistema ribnjaka Bardača

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum Hemija i Zaštita životne sredine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Vaso Bojanić, Milenko Radević, Radoslav Grujić, Dragan Mikavica i Nebojša Savić
  Strana od 292
  Strana do 294

  Hidrobiološke karakteristike vodenih ekosistema na području Šipova

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Sažeci
  Godina 2000
  Autori Nebojša Savić i Vaso Bojanić
  Strana od 94

  Kvalitet vode i hrane kao osnovni ekološki faktori u proizvodnji mesa

  Naučni skup II Naučno-stručno savjetovanje "Ekološke posledice rata u životnoj sredini"
  Publikacija Program savjetovanja i sažeci
  Godina 1999
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Branislav Nedović i Nebojša Savić
  Strana od 66
  Strana do 66

  Kvalitet mesa ribe prema zahtjevima Evropske unije

  Naučni skup Jugoslovenski kongres prehrambenog, farmaceutskog i hemijskog inženjerstva
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 1999
  Autori Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić i Nebojša Savić
  Strana od 31

  Mogućnost korištenja uglja, ugljene prašine i bentonita u poljoprivrednoj proizvodnji

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje sa međunarodnim učešćem- Mogući aspekti eksploatacije, pripreme i sagorijevanja ugljeva Republike Srpske
  Godina 1999
  Autori Vaso Bojanić, Petar Durman, Predrag Miletić, Željko Topić, V. Bijelić i J. Lukić
  Strana od 594
  Strana do 599

  Hemijske i bakteriološke karakteristike vode na nekim hidrografskim lokalitetima regije Banja Luka

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum Hemija i zaštita životne sredine
  Publikacija Knjiga izvoda
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Milenko Radević i Nebojša Savić
  Strana od 233
  Strana do 234

  Kvalitet vode i stočne hrane - važnih faktora za produktivnost i kvalitet proizvedenog mesa

  Naučni skup IV Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik rezimea
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Nebojša Savić i Branislav Nedović
  Strana od 94

  Proizvodnja konzumne kalifornijske pastrmke na primjeru lokaliteta Povielić - Velika Ilova (Prnjavor)

  Naučni skup Naučni skup "AGROREPRO"
  Publikacija Zbornik referata
  Godina 1997
  Autori Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Branislav Nedović, Nebojša Savić, Božo Važić i Željko Vaško

  Hemijska dezinfekcija kao značajan faktor u proizvodnji ribe

  Naučni skup 4. Savjetovanje veterinara Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1997
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica i Nebojša Savić
  Strana od 287

  Fizičko-hemijski sastav vode kao osnovni abiotski faktor u proizvodnji ribe

  Naučni skup III Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1997
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica i Nebojša Savić

  Koncepcija razvoja ribarstva na području Banja Luke

  Naučni skup Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Sinopsis referata
  Godina 1996
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, Vaso Bojanić, Petar Durman i Bogdan Novaković
  Strana od 159

  Optimizacija proizvodnje ribe u salmonidnom ribogojilištu Krupa na Vrbasu

  Naučni skup Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Sinopsis referata
  Godina 1996
  Autori Dragan Mikavica, Nebojša Savić, Vaso Bojanić, Petar Durman i Bogdan Novaković
  Strana od 158

  Valorizacija bentonita i kvarcnog pijeska iz jalovine rudnika lignita u Stanarima

  Naučni skup V Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1996
  Autori Vaso Bojanić, Predrag Miletić, Petar Durman, V. Bijelić, Mihajlo Marković i M. Dragić

Ostali radovi

  Studija mogućnosti obnavljanja poljoprivredne proizvodnje u zonama zaštite izvorišta pitke vode "Mataruško polje", "Mataruško polje - Tukovi" i "Prijedorčanak" na području opštine Prijedor

Knjige

  Zlatna čestica

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-93-31-8
  Godina 2015
  Autori Vaso Bojanić i Miomir Pavlović
  Tip knjige naučna knjiga

  New Technology for the Synthesis of New Materials Based on Cellulose and Sorption of Noble Metals,

  Izdavač Noble Metals, Yen-Hsun Su
  ISBN 978-953-307-898-4
  Godina 2012
  Autori Vaso Bojanić i Miomir Pavlović
  Tip knjige naučna knjiga

  Mladi,škola i prevencija socijalno neprihvatljivih ponašanja

  Izdavač Defndologija Centar za bezbjedonosna,sociološka i kriminološka istraživanja, Banjaluka
  ISBN 978-99955-22-06-3
  Godina 2008
  Autori Vaso Bojanić i Dijana Riđić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Mladi,škola i prevencija socijalno neprihvatljivih ponašanja

  Izdavač Defndologija Centar za bezbjedonosna,sociološka i kriminološka istraživanja, Banjaluka
  ISBN 978-99955-22-06-3
  Godina 2008
  Autori Vaso Bojanić i Miroslav Vesić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Mladi,škola i prevencija socijalno neprihvatljivih ponašanja

  Izdavač Defndologija Centar za bezbjedonosna,sociološka i kriminološka istraživanja, Banjaluka
  ISBN 978-99955-22-06-3
  Godina 2008
  Autori Vaso Bojanić i Edina Heldić
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Mladi,škola i prevencija socijalno neprihvatljivih ponašanja,

  Izdavač Defndologija Centar za bezbjedonosna,sociološka i kriminološka istraživanja, Banjaluka
  ISBN 978-99955-22-06-3
  Godina 2008
  Autori Vaso Bojanić i Velibor Lalić
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Mladi,škola i prevencija socijalno neprihvatljivih ponašanja

  Izdavač Defendologija centar za bezbjednost, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99955-22-06-3
  Godina 2008
  Autori Vaso Bojanić i Duško Vejnović
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Hemija-zadaci i praktikum

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN 978-99900-00-00-2
  Godina 2004
  Autori Predrag Miletić, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, Željka Marjanović-Balaban i Željko Topić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Hemija zadaci i praktikum

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 99938-677-9-9
  Godina 2004
  Autori Vaso Bojanić i Radoslav Grujić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Hemija zadaci i praktikum

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Šumarski fakultet
  ISBN 99938-677-9-9
  Godina 2004
  Autori Vaso Bojanić i Željko Topić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Hemija ѕadaci i praktikum

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Šumarski fakultet
  ISBN 99938-677-9-9
  Godina 2004
  Autori Vaso Bojanić i Željka Marjanović-Balaban
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Hemija zadaci i praktikum

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Šumarski fakultet
  ISBN 99938-677-9-9
  Godina 2004
  Autori Vaso Bojanić i Predrag Miletić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Tehnička zaštita životne sredine

  Izdavač Hemiks ad- Banja Luka
  ISBN 99938-764-0-2
  Godina 2004
  Autori Vaso Bojanić i Jovan Đuković
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Tehnička zaštita životne sredine

  Izdavač Hemiks ad - Banja Luka
  ISBN 99938-764-0-2
  Godina 2004
  Autori Vaso Bojanić i Milivoje Marsenić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Hemija

  Izdavač Poljoprivredni fakultet, Banjaluka
  ISBN 99938-669-3-8
  Godina 2003
  Autori Vaso Bojanić, Slavko Kevrešan, Dubravka Štajner i Nikola Čegar
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Modeliranje reaktora za proizvodnju poliestarskih vlakana

  Izdavač Udruženje defendologa Republike Srpske, Banjaluka
  ISBN 86-83185-03-6
  Godina 2001
  Autori Vaso Bojanić i Milorad Maksimović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Modeliranje reaktora za proizvodnju poliesterskih vlakana

  Izdavač Udruženje defendologa Republike Srpske Banja Luka
  ISBN 86-83185-03-6
  Godina 2001
  Autori Vaso Bojanić i Mihailo Ristić
  Tip knjige naučna knjiga

  Aerozagađenje

  Izdavač Institut zaštite i ekologije, Banja Luka
  ISBN 86-82271-51-6
  Godina 2000
  Autori Vaso Bojanić i Jovan Đuković
  Tip knjige ostale naučne publikacije