Navigacija

prof. dr Zdravko Todorović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-051
Katedre
 • Šumarski fakultet - Katedra ekonomike i organizacije u šumarstvu
 • Ekonomski fakultet - Katedra za poslovnu ekonomiju, menadžment i marketing
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska ekonomija redovni profesor 24. decembar 2009.
Menadžment redovni profesor 24. decembar 2009.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14ITOM Tehnologija i operacioni menadžment
2I18TPST Poslovni sistemi u turizmu
2O14AMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O14BMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O14JMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O14MMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O14PMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O14RMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O18TMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O19KMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
Akademske studije drugog ciklusa,Akademske studije prvog ciklusa
2MNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2TKiKU Transnacionalne kompanije i korporatvivno upravljanje
Akademske studije prvog ciklusa
1EP Ekonomika preduzeća
O14EPR Ekonomika preduzeća
O2018IEPR Ekonomika preduzeća
Akademske studije trećeg ciklusa
3I14PEME Ekonomija za menadžere
3I14PSPL Strateško planiranje
3O14MIE Metode istraživanja u ekonomskoj nauci

Šumarski fakultet

Akademske studije trećeg ciklusa
DSMNIR Metodologija naučno istraživačkog rada

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ULOGA INTERNE REVIZIJE U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALA

  DOI 10.7251/EMC2002514T
  Časopis EMC Review-časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije
  Godina 2020
  Autori Zdravko Todorović, Boris Todorović i Darko Tomaš
  Volumen X
  Broj II
  Strana od 514
  Strana do 529

  SISTEM UPRAVLJANJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U PREDUZEĆU

  DOI 10.7251/STED0220056T
  Časopis STED Journal
  Godina 2020
  Autori Zdravko Todorović, Darko Tomaš i Boris Todorović
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 56
  Strana do 64

  Anti-Fraud Strategy

  DOI 10.2478/eoik-2020-0010
  Časopis ECONOMICS
  Godina 2020
  Autori Zdravko Todorović, Darko Tomaš i Boris Todorović
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 79

  COSO OKVIR I ORGANIZOVANJE INTERNE REVIZIJE ZA BORBU PROTIV PREVARA

  DOI 10.7251/EMC1702235T
  Časopis EMC Review-časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije
  Godina 2017
  Autori Darko Tomaš, Igor Todorović i Zdravko Todorović
  Volumen VII
  Broj II
  Strana od 235
  Strana do 251

  Transparentnost u korporativnom upravljanju

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2013
  Autori Zdravko Todorović, Saša Bunić i Igor Todorović
  Volumen 19
  Strana od 9
  Strana do 42
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj19/

  International aid and principal-agent relationship: evidence from BiH

  Časopis Montenegrin Journal of Economics
  Godina 2013
  Autori Goran Dostić, Zdravko Todorović i Igor Todorović
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 115
  Strana do 126
  Veb adresa http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/115-126_dostic_z._todorovic_and_i._todorovic.pdf

  Poboljšanje uspješnosti poslovanja javnih preduzeća primjenom korporativnog upravljanja

  DOI 10.7251/ACE1318131T
  Časopis Acta Economica
  Godina 2013
  Autori Zdravko Todorović i Matea Zlatković
  Volumen 11
  Broj 18
  Strana od 131
  Strana do 167
  Veb adresa www.actaeconomica.efbl.org/

  KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I INVESTICIONA ULAGANJA

  Časopis NOVI EKONOMIST Časopis za ekonomsku teoriju i praksu
  Godina 2012
  Autori Zdravko Todorović i Igor Todorović
  Volumen 11
  Strana od 65
  Strana do 68
  Veb adresa http://www.noviekonomist.info/pdf/ekonomist%2011%20-%20final.pdf

  Compliance with modern legislation of corporate governance and its implementation in companies

  Časopis Montenegrin Journal of Economics
  Godina 2012
  Autori Zdravko Todorović i Igor Todorović
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 309
  Strana do 318
  Veb adresa http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/mje_2012_v08-n02-a27.pdf

Radovi sa skupova

  EVROPSKI ZELENI PLAN I ODRŽIVI RAZVOJ ŠUMARSTVA

  Naučni skup 16. međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2022
  Autori Zdravko Todorović, Zoran Govedar i Igor Todorović
  Strana od 281
  Strana do 293

  RIZIČNI KAPITAL I INOVATIVNI BIZNIS

  Naučni skup ČETVRTA MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA INOVACIJE I PREDUZETNIŠTVO - POKRETAČI RAZVOJA I ZAPOŠLJAVANJA
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Darko Tomaš, Igor Todorović i Zdravko Todorović
  Strana od 94
  Strana do 104

  Uspostavljanje modela za borbu protiv korupcije u skladu sa međunarodnim standardima

  Naučni skup 12. Međunardoni simpozijum o korporativnom upravljanju - Barijere ekonomskog oporavka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Zdravko Todorović, Darko Tomaš i Igor Todorović
  Strana od 315
  Strana do 335

  Korporativno upravljanje i antiprevarna strategija

  Naučni skup XI međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Zdravko Todorović i Darko Tomaš
  Strana od 303
  Strana do 317

  Poslovna anti-prevarna strategija i efikasnost poslovanja

  Naučni skup XXI Internacionalni naučni skup SM 2016 - Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Darko Tomaš, Igor Todorović i Zdravko Todorović

  Porodične firme kao faktor razvoja ekonomije

  Naučni skup Deveti međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju - male ekonomije i nove paradigme ekonomskog rasta
  Godina 2015
  Autori Zdravko Todorović i Igor Todorović
  Strana od 235
  Strana do 244

  Measurement and implementation of corporate governance in public sector

  Naučni skup 18th International Scientific Conference SM2013: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management
  Godina 2013
  Autori Igor Todorović i Zdravko Todorović

  Rentabilnost poslovanja i korporativno upravljanje u javnim preduzećima

  Naučni skup 7. međunarodni simpozijuma o korporativnom upravljanju – Primjena strategija, politika i modela korporativnog upravljanja do prevladavanja krize
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Zdravko Todorović, Igor Todorović i Matea Zlatković
  Strana od 165
  Strana do 192

  Corporate governance based on knowledge as a factor of development companies

  Naučni skup 18th Conference Technology, Culture and Development - Western Balkan on the road to the European Union
  Godina 2011
  Autori Igor Todorović i Zdravko Todorović

  Korporativno upravljanje i rentabilnost preduzeća

  Naučni skup Šesti međunarodni simpozijum „Korporativno upravljanje-motor ili olovne noge razvoja“, Savez Računovođa i revizora RS
  Godina 2011
  Autori Igor Todorović i Zdravko Todorović

  Poboljšanje strategijskog upravljanja na osnovu principa korporativne društvene odgovornost

  Naučni skup XV internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
  Godina 2010
  Autori Igor Todorović i Zdravko Todorović

  Mjerenje performansi strategijskog menadžmenta u preduzećima u Republici Srpskoj

  Naučni skup XIV internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
  Godina 2009
  Autori Igor Todorović i Zdravko Todorović

  Uticaj zakona o privrednim društvima RS na kvalitet korporativnog upravljanja

  Naučni skup Savez Računovođa i revizora RS, Treći simpozijum – U susret zakonu o privrednim društvima u RS
  Godina 2008
  Autori Igor Todorović i Zdravko Todorović
  Strana od 145
  Strana do 167

  Korporativno upravljanje u RS – stanje i perspektive

  Naučni skup Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja
  Godina 2008
  Autori Igor Todorović i Zdravko Todorović

  Uticaj klasične škole strategijskog menadžmenta na uspješnost akcionarskih preduzeća u RS

  Naučni skup Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja,
  Godina 2008
  Autori Igor Todorović i Zdravko Todorović

  Poboljšanje korporativnog upravljanja u preduzećima u državnom vlasništvu

  Naučni skup Savez Računovođa i revizora RS, Drugi simpozijum - Korporativno upravljanje kao determinanta konkurentske sposobnosti preduzeća
  Publikacija Zbornik radova - Savez Računovođa i revizora RS, Drugi simpozijum - Korporativno upravljanje kao determinanta konkurentske sposobnosti preduzeća
  Godina 2007
  Autori Zdravko Todorović i Igor Todorović
  Strana od 175
  Strana do 195

Knjige

  Metodologija naučnog istraživanja u ekonomiji

  Izdavač Ekonomski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-61-1
  Godina 2015
  Autori Zdravko Todorović i Igor Todorović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 241