Navigacija

prof. mr Darko Tomaš
vanredni profesor

Ekonomski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računovodstvo i revizija vanredni profesor 7. jul 2022.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14JNRE Napredna revizija
2I14JRJP Revizija javno-privatnog partnerstva
2I18TRTP Revizija turističkih preduzeća
2NR Napredna revizija
2O14BNRE Napredna revizija
2O14JIRJ Interna revizija u javnom sektoru
2O14JRUČ Revizija učinka
2O14JRFI Revizija finansijskih izvještaja u javnom sektoru
2O14RNRE Napredna revizija
Akademske studije prvog ciklusa
1REV Revizija
1RR:RFI Revizija finansijskih izvještaja
1FUBO:RFI Revizija finansijskih izvještaja
I17REPR Etika za profesionalne računovođe
I17FEPR Etika za profesionalne računovođe
I17FRFI Revizija finansijskih izvještaja
O14REV Revizija
O17RRFI Revizija finansijskih izvještaja
Akademske studije trećeg ciklusa
3I14FNR2 Napredna revizija II

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ULOGA INTERNE REVIZIJE U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALA

  DOI 10.7251/EMC2002514T
  Časopis EMC Review-časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije
  Godina 2020
  Autori Zdravko Todorović, Boris Todorović i Darko Tomaš
  Volumen X
  Broj II
  Strana od 514
  Strana do 529

  SISTEM UPRAVLJANJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U PREDUZEĆU

  DOI 10.7251/STED0220056T
  Časopis STED Journal
  Godina 2020
  Autori Zdravko Todorović, Darko Tomaš i Boris Todorović
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 56
  Strana do 64

  Anti-Fraud Strategy

  DOI 10.2478/eoik-2020-0010
  Časopis ECONOMICS
  Godina 2020
  Autori Zdravko Todorović, Darko Tomaš i Boris Todorović
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 79

  COSO OKVIR I ORGANIZOVANJE INTERNE REVIZIJE ZA BORBU PROTIV PREVARA

  DOI 10.7251/EMC1702235T
  Časopis EMC Review-časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije
  Godina 2017
  Autori Darko Tomaš, Igor Todorović i Zdravko Todorović
  Volumen VII
  Broj II
  Strana od 235
  Strana do 251

  Modelling Fraud Prevention Process

  Časopis European Journal of Economics and Management
  Godina 2016
  Autori Darko Tomaš i Igor Todorović
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 90
  Strana do 107

  Obrazac nacionalnog projekta prevencije moždanog udara u ranom otkrivanju patoloških promjena na krvnim sudovima vrata i glave

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2014
  Autori Vlado Đajić, Ljubiša Preradović, Duško Bogdanić, Darko Tomaš i T. Žikić-Rabi
  Volumen XXII
  Broj 1-2
  Strana od 7
  Strana do 14

  OSNOVNE ODREDNICE REVIZIJSKOG UZORKOVANJA SA OSVRTOM NA PRAKSU U REPUBLICI SRPSKOJ

  Časopis Acta Economica
  Godina 2008
  Autori Darko Tomaš
  Volumen 6
  Broj 9
  Strana od 71
  Strana do 95

  Revizija povezanih strana

  Časopis Finrar
  Godina 2007
  Autori Darko Tomaš
  Volumen 8
  Broj 8
  Strana od 19
  Strana do 26

  Značajnost u reviziji finansijskih izvještaja

  Časopis Finrar
  Godina 2006
  Autori Darko Tomaš
  Volumen 7
  Broj 12
  Strana od 21
  Strana do 29

Radovi sa skupova

  RIZIČNI KAPITAL I INOVATIVNI BIZNIS

  Naučni skup ČETVRTA MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA INOVACIJE I PREDUZETNIŠTVO - POKRETAČI RAZVOJA I ZAPOŠLJAVANJA
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Darko Tomaš, Igor Todorović i Zdravko Todorović
  Strana od 94
  Strana do 104

  Uspostavljanje modela za borbu protiv korupcije u skladu sa međunarodnim standardima

  Naučni skup 12. Međunardoni simpozijum o korporativnom upravljanju - Barijere ekonomskog oporavka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Zdravko Todorović, Darko Tomaš i Igor Todorović
  Strana od 315
  Strana do 335

  Korporativno upravljanje i antiprevarna strategija

  Naučni skup XI međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Zdravko Todorović i Darko Tomaš
  Strana od 303
  Strana do 317

  Poslovna anti-prevarna strategija i efikasnost poslovanja

  Naučni skup XXI Internacionalni naučni skup SM 2016 - Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Darko Tomaš, Igor Todorović i Zdravko Todorović

  Stabla odlučivanja u funkciji predikcije stenoze karotidne arterije i prevencije nastanka moždanog udara

  Naučni skup Infofest
  Godina 2014
  Autori Ljubiša Preradović, Vlado Đajić, Darko Tomaš, Tamara Žikić-Rabi i Darko Divnić
  Strana od 191
  Strana do 198

  Statistički pristup uzorkovanju pri testiranju potraživanja od kupaca

  Naučni skup 12. Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Novak Kondić i Darko Tomaš
  Strana od 463
  Strana do 478

  Jaz u reviziji

  Naučni skup 10. Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Darko Tomaš i Srđan Kondić
  Strana od 617
  Strana do 632

Knjige

  Interna revizija

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-95-6
  Godina 2021
  Autori Darko Tomaš
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 223