Navigacija

doc. mr Darko Tomaš
docent

Ekonomski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računovodstvo i revizija docent 7. septembar 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1REV Revizija
I17FRFI Revizija finansijskih izvještaja
O14REV Revizija
O17RRFI Revizija finansijskih izvještaja

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MLS-7 Menadžment lokalne samouprave

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Obrazac nacionalnog projekta prevencije moždanog udara u ranom otkrivanju patoloških promjena na krvnim sudovima vrata i glave

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2014
  Autori Vlado Đajić, Ljubiša Preradović, Duško Bogdanić, Darko Tomaš i T. Žikić-Rabi
  Volumen XXII
  Broj 1-2
  Strana od 7
  Strana do 14

Radovi sa skupova

  Uspostavljanje modela za borbu protiv korupcije u skladu sa međunarodnim standardima

  Naučni skup 12. Međunardoni simpozijum o korporativnom upravljanju - Barijere ekonomskog oporavka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Zdravko Todorović, Darko Tomaš i Igor Todorović
  Strana od 315
  Strana do 335

  Poslovna anti-prevarna strategija i efikasnost poslovanja

  Naučni skup XXI Internacionalni naučni skup SM 2016 - Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Darko Tomaš, Igor Todorović i Zdravko Todorović

  Stabla odlučivanja u funkciji predikcije stenoze karotidne arterije i prevencije nastanka moždanog udara

  Naučni skup Infofest
  Godina 2014
  Autori Ljubiša Preradović, Vlado Đajić, Darko Tomaš, Tamara Žikić-Rabi i Darko Divnić
  Strana od 191
  Strana do 198