Navigacija

prof. dr Aleksandar Ganić
redovni profesor

052/241-660
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 16. jul 2013.

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
R1RMJ Rudarska mjerenja