Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije Vladana Mirjanića

DoktoratiMedicinski fakultet

NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

SENATU UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

 Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18-3-285/2012, od 12.04.2012. godine imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme „Nanostruktura ortodontskih adheziva i gleđi zuba nakon njenog nagrizanja u cilju fiksiranja bravica“, i kandidata mr Vladana Mirjanića u sastavu: 1. Dr Jovan Vojinović, vanredni prof. Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Preventivna i dječija stomatologija, predsjednik komisije, 2. Dr Slobodan Čupić, vanredni prof. Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Ortopedija vilica, mentor, 3. Dr Đorđe Petrović, docent Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, uža naučna oblast Ortopedija vilica,član.

Nakon detaljnog pregleda prijave doktorske disertacije i bibliografije kandidata mr Vladana Mirjanića, Komisija Nastavno-naučnom vijeću, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci, podnosi:

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije Vladan Mirjanić