Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze Vande Marković-Peković

DoktoratiMedicinski fakultet

Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci   Senatu Univerziteta u Banjaluci

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci broj 0602-926/2011 od 02.12.2011.godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme „Upotreba lijekova u gerijatrijskoj populaciji Republike Srpske - struktura, polifarmacija i potencijalne interakcije lijekova“ kandidatkinje mr Vande Marković-Peković, u sastavu:
1. Dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Farmakologija i toksikologija; predsjednik
2. Dr Ranko Škrbić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Farmakologija i toksikologija; član
3. Dr Slobodan Milovanović, redovni profesor Medicinskog fakulteta  u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uža naučna oblast Farmakologija i toksikologija, član

Nakon detaljnog pregleda prijave doktorske disertacije i bibliografije kandidatkinje mr Vande Marković-Peković, Komisija Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Senatu Univerziteta u Banjaluci podnosi

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze Vanda Marković-Peković