Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Aleksandre Dominović-Kovačević

DoktoratiMedicinski fakultet

Naučno-nastavnom  vijeću Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Banjaluci
Senatu Univerziteta u Banjaluci

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci broj 18-3-436/2012 od 18.06.2012.godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme „ Evaluacija dijagnostičkog algoritma kod amiotrofične lateralne skleroze“ kandidatkinje Mr sci med Aleksandre Dominović-Kovačević, specijaliste neurologa, u sastavu:
1. Prof. dr Milan Arbutina, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, uža naučna oblast neurologija; predsjednik
2. Prof. dr Tihomir Ilić, redovni profesor, Medicinskog fakulteta Vojnomedicinska akademija Beograd, uža naučna oblast neurologija; član
3. Doc. dr sci Duško Račić, docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, uža naučna oblast neurologija; član

Nakon detaljnog pregleda prijave doktorske disertacije i bibliografije kandidatkinje Mr sci med Aleksandre Dominović-Kovačević, Komisija Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Senatu Univerziteta u Banjaluci podnosi
 
Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Aleksandre Dominović-Kovačević