Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Maje Travar

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18-3-435/2012 od 19. juna 2012. godine imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr sci Maje Travar, za izradu doktorske teze pod nazivom „Interferon lambda u imunskom odgovoru na Mycobacterium tuberculosis“.

Članovi Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata:
1. Dr Lazar Ranin, redovni profesor, uža naučna oblast, Medicinska mikrobiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik;
2. Dr Miroslav Petković, vanredni profesor, uža naučna oblast Medicinska mikrobiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
3. Dr Nela Rašeta, vanredni profesor, uža naučna oblast Patološka fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata u navedenom sastavu pregledala je materijal prijave teme za izradu doktorske teze kandidata mr sci dr Maje Travar i podnosi slijedeći

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Maje Travar