Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Predraga Jovanovića

DoktoratiMedicinski fakultet

NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
SENATU UNIVERZITETA U BANJOJ  LUCI

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 18-3-621/2012 od 24.09.2012. godine, sa sjednice Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta održane 24.09.2012.godine imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze

''PREDIKTIVNI SKOROVI ZA TERAPEUTSKU ENDOSKOPSKU RETROGRADNU HOLANGIOPANKREATOGRAFIJU U PACIJENATA SA SUMNJOM NA HOLEDOHOLITIJAZU'',

kandidata mr.med.sc.dr Predrag Jovanović, u sastavu:

1. dr Jovan Ćulum, vanredni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik komisije;
2. dr Enver Zerem, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina,  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor;
3. dr  Zoran Mavija, docent, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.
Nakon detaljnog pregleda prijave doktorske disertacije i bibliografije kandidata mr.med.sc. dr Predraga Jovanovića, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci podnosi
 
Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Predraga Jovanovića