Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Asima Musića

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18-3-618/2012 od 24.9.2012 godine imenovana je komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr sc dr Asima Musića, za izradu doktorske teze pod nazivom: “Značaj alfa-fetoproteina, kreatinina i beta-humanog horionskog gonadotropina kao prediktora prijevremenog prsnuća plodovih ovoja“.

Članovi Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata:
1. Dr Nenad Babić, vanredni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, obstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Nenad Lučić, vanredni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, obstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
3. Dr Zlatan Fatušić, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, obstetricija i reproduktivne medicine Medicinski fakultet Univerzteta u Tuzli, član. Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata u navedenom sastavu pregledala je materijal iz prijave teme za izradu doktorske teze kandidata mr sc dr Asima Musića i podnosi sledeći

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Asima Musića