Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Sanje Ljubišić

DoktoratiFilološki fakultet

NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA BANJA LUKA

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/10) Nastavno-naučno vijeće Filološkog fakulteta, na sjednici održanoj 12.11.2012. godine imenovalo je Komisiju u sljedećem sastavu:

1. dr Pavao Knezović, redovni profesor za Latinski jezik i rimsku njiževnost, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
2. dr Slobodanka Prtija, docent na predmetu Latinski jezik, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, član
3. dr Sanja Radanović, docent na Filološkom fakultetu u Banjoj Luci, član

Na osnovu uvida u podnesenu dokumentaciju, Komisija podnosi sljedeći

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Sanje Ljubišić